Projekt energetske prenove za večstanovanjske in individualne stavbe

Projekt energetske prenove za večstanovanjske in individualne stavbe

Kaj je projekt celovite energetske prenove stavbe?

Projekt celovite energetske prenove stavbe ali s kratico PEP je nabor svetovalno – projektantskih storitev, namenjen investitorjem, ki si želijo kakovostno in cenovno ugodno izvesti energetsko prenovo obstoječe stavbe. PEP omogoča optimalno izvedbo posameznih ukrepov energetske prenove stavbe glede na življenjski cikel stavbe, saj temelji na analizi vseživljenjskih stroškov stavbe, LCCA, in ukrepov prenove. Zaradi takojšnjega vključevanja faze načrtovanja v nameravano prenovo so stroški investicije na koncu nižji. Pri vsaki investiciji, ki presega vrednost 20.000 EUR, je smiselno izvesti projekt energetske prenove, ker slednji zagotavlja, da bo vložen denar smotrno porabljen. Želeni učinki se pokažejo kasneje skozi prihranke tako iz energetskega, okoljskega in tudi finančnega vidika.

Komu je namenjen?

Naročniki projekta energetske prenove so lahko etažni lastniki, upravniki ali upravljalci večstanovanjskih in drugih večjih stavb. PEP je bil razvit na pobudo večjih investitorjev, delno tudi etažnih lastnikov večstanovanjskih stavb. Pri večjih stavbah že sama velikost, kompleksnost in način uporabe narekujejo načrtno in celostno obravnavanje energetske prenove.
Investitorji se pri načrtovani sanaciji v poplavi raznih informacij ne znajdejo najbolje, zato se zanašajo na nasvete in znanje izvajalcev ter priporočila znancev in prijateljev. Pogosto se odločijo za zbiranje ponudb, ki pa jih je težko primerjati in vrednotiti. To nam omogoči šele PEP, na podlagi katerega morajo izvajalci pripraviti medsebojno primerljive ponudbe.

Je strošek izdelave projekta za celovito energetsko prenovo ekonomsko upravičen?

Strošek izdelave projekta energetske prenove je odvisen od kompleksnosti prenove, načrtovanih analiz in načina oddaje del: »ključ v roke« ali po izmerah (in s tem povezanega nadzora). Okvirna ocena stroška izdelave projekta energetske prenove je od 10 do 15 odstotkov od vrednosti investicije. Dodatne študije za optimalno rešitev imajo največji učinek, če potekajo že na začetku načrtovanja. Na ta način lahko izvedemo dela za manj denarja, skrbno pripravljen popis del dokazano niža cene, in lahko zagotovimo manjšo porabo energije in manjše stroške vzdrževanje. Izkušnje kažejo, da se zaradi izdelave projekta energetske prenove stavbe, stroški del zaradi izvedbe ter stroški vzdrževanja stavbe zmanjšajo od 10 do 25 odstotkov, zato se PEP pravzaprav poplača sam.

Potek projekta celovite energetske prenove stavbe

Projekt energetske prenove je razdeljen na več faz, ki so podrobno opisane v nadaljevanju. Vsaka od faz je nujna za uspešno dokončanje projekta. Obsežnost posamezne faze se lahko od projekta do projekta zelo razlikuje. Pri nekaterih stavbah bomo več časa namenili analizam učinka različnih scenarijev prenove, pri drugih stavbah pa več časa pridobivanju soglasij in usklajevanju izvedbe z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, ZVKD.

Slika 1: Potek projekta celovite energetske prenove stavbe (PEP)

Faze izvedbe projekta celovite energetske prenove stavb

1. Zasnova celovite energetske prenove stavbe

Projektant, vodja projekta, energetske prenove stavbe, v sodelovanju z naročnikom - investitorjem pripravi celovit načrt vodenja energetske prenove stavbe. V tej fazi se določi terminski plan, vse deležnike in predvsem projektne cilje, ki jih zasleduje naročnik - investitor. Že samo odločanje o oprijemljivih projektnih ciljih marsikateremu naročniku - investitorju povzroča veliko preglavic. Na prvi pogled jasni motiv, čim več za čim manj denarja, je težko prevesti v konkretne cilje in jih razvrstiti po prioritetah. Usposobljen strokovnjak tako svetuje naročniku - investitorju, da skupaj opredelita konkreten namen prenove stavbe in merila za vrednotenje postavljenih ciljev. Poleg ciljev je treba predvideti tudi pravočasno vključevanje vseh deležnikov, od uporabnikov stavbe do vseh kompetentnih strokovnjakov, v proces izvedbe projekta in del.

2. Pogoji pred načrtovanjem

V tej fazi preverimo veljavne akte, ki lahko vplivajo na potek energetske prenove stavbe. Projektant pri pristojnih organih - občina, upravna enota, zavod za varstvo kulturne dediščine - pridobi informacije o zavezujoči obliki projektne dokumentacije in zavezujočih projektnih pogojih. Pregleda tudi lokalni energetski koncept občine, občinske prostorske pogoje in kulturno varstvene pogoje za konkretno stavbo. V nadaljevanju vodi s kontaktnimi osebami pristojnih organov komunikacijo do zaključka projekta. V tej fazi preverimo, ali je potrebno pripraviti projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali zadoščajo le soglasja pristojnih soglasodajalcev. V luči vseh omejitvenih pogojev testiramo zastavljene cilje načrtovane energetske prenove iz prve faze in jih ustrezno prilagodimo novim okoliščinam.

3. Posnetek dejanskega stanja z namenskim energetskim pregledom

Pred začetkom analize opravimo natančen arhitekturni posnetek obstoječega stanja stavbe in namenski energetski pregled stavbe. Vse nadaljnje študije temeljijo na teh pridobljenih podatkih. Zato je pomembno, da so podatki pridobljeni iz različnih virov, da se med seboj ujemajo in da jih lahko verodostojno preverimo. Izvedemo ogled in izmere stavbe ter popis vgrajenih naprav, analiziramo obstoječo projektno dokumentacijo stavbe, s pomočjo vprašalnikov opravimo intervju z uporabniki stavbe, analiziramo rabo energije naprav in sistemov, analiziramo stroške za delovanje stavbe in pridobimo ter obdelamo registrske podatke o stavbi. Vse podatke je treba sistematično obdelati in z rezultati analize seznaniti naročnika - investitorja, saj s tem dobi vpogled o stanju stavbe in vgrajenih napravah ter o rabi energije in njeni strukturi po stavbnih sistemih za posamezne mesece leta.

4. Financiranje in sofinanciranje

Pri ekonomski analizi in pred načrtovanjem izvedbe predlaganih ukrepov ter obsega energetske prenove moramo upoštevati tudi razpoložljiva finančna sredstva in finančne spodbude. Skupaj z naročnikom preverimo vse možnosti financiranja energetske prenove in pregledamo trenutne dodatne vire sofinanciranja s subvencijami državnih in občinskih skladov (npr. subvencije in krediti Eko sklada), soudeležbe lastnikov stanovanj, možnosti energetskega pogodbeništva. Za naročnika pripravimo tudi vlogo za subvencijo ali kredit, vzpostavimo stik s skladom, pripravimo vso potrebno tehnično dokumentacijo in sodelujemo pri pripravi in oddaji vloge.

5. Stroškovna učinkovitost ukrepov – ekonomska analiza

Na podlagi analize rabe energije stavbe in arhitekturnega posnetka stavbe naredimo računski energetski model stavbe in na podlagi analize rabe energije preverimo smotrnost in zaporedje predlaganih ukrepov energetske sanacije stavbe. Namen analize je ugotoviti, kateri ukrepi in v kakšni meri so stroškovno najbolj učinkoviti oziroma kdaj se najhitreje povrnejo vložena finančna sredstva. Prepogosto se zgodi, da zaporedje ukrepov, ki jih je predlagal naročnik - investitor ni najbolj optimalno, torej ne gre ne za strokovno korektno in ne za ekonomsko upravičeno naložbo. Za izdelavo modela stavbe, s katerim smo preverili razlike med predlaganimi ukrepi, je treba pridobiti natančne podatke o dejanskem stanju stavbe. Natančnost računskega modela povečamo s kalibracijo izračunane trenutne porabe energije stavbe z dejansko porabo. Z računskim modelom stavbe izračunamo pričakovano rabo energije stavbe v odvisnosti od izvedene energetske prenove.
Dosežene prihranke posameznega ukrepa ali skupine ukrepov energetske prenove ovrednotimo na podlagi modela za izračun energijske bilance stavbe. Pri tem upoštevamo prihranke dovedene energije za delovanje stavbnih sistemov. Uporabljena je LCCA analiza – analiza vseživljenjskih stroškov stavbe –, s katero opazujemo neto sedanjo vrednost, preračunano na m2 uporabne površine stavbe.
Pri tem je upoštevana dejanska poraba energentov za stavbo v naslednjih 30 letih s triodstotno diskontno stopnjo in z eno- do dveodstotno rastjo cene energentov. Najbolj stroškovno učinkovit ukrep je tisti, pri katerem je neto sedanja vrednost najnižja.

6. Projekt za izvedbo gradnje (PZI) s podrobnim popisom del

Na podlagi analiz iz predhodnih faz pripravimo projekt za izvedbo, PZI, ki predstavlja ločnico med načrtovanjem in izvedbo. Projekt za izvedbo se lahko vsebinsko razlikuje glede na načrtovane ukrepe: menjava energenta ni enaka zamenjavi oken. Vendar načelo ostaja enako, saj so postopki izvedbe posameznega ukrepa natančno določeni. Posamezni deli projekta za izvedbo služijo kot:

  • osnova za izdelavo popisa del za pridobivanje ponudb izvajalcev del,
  • osnova za kontrolo izvedbenih del,
  • projekt za pridobitev soglasja ZVKDS in za konservatorski nadzor ZVKDS,
  • projekt za pridobitev ostalih soglasij,
  • osnova za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, PGD, če je potreben.

Na podlagi projekta za izvedbo pripravimo podroben popis vseh potrebnih del. Enoten popis del je pomemben dokument pri pridobivanju ponudb izvajalcev del, saj omogoča njihovo primerjavo in nadaljnja pogajanja.
Projekt za izvedbo s pridobljenimi soglasji in popisom del predstavlja ključni dokument projekta energetske prenove stavbe in kot tak ustvarja pogoje za kakovostno izvedbo v skladu s pravili stroke in zahtevami soglasodajalcev.

7. Razpis za izbor ponudb

Skupaj z naročnikom - investitorjem pripravimo obrazce za razpis in postopek izvedbe razpisa za izbiro izvajalca del. Prilagodimo se običajnemu razpisnemu postopku in naročniku - investitorju svetujemo, kako ga izboljšati. V tej fazi pripravimo vso tehnično dokumentacijo v taki elektronski obliki, da ponudniki ne morejo spreminjati vsebine načrtovanih del. Po zaključku razpisa analiziramo prispele ponudbe in pripravimo poročilo, ki je podlaga za pogajanja z najugodnejšimi ponudniki.

8. Nadzor nad izvajanjem del celovite energetske prenove

Med energetsko prenovo vršimo projektantski nadzor nad izvajanjem del, preverjamo skladnost del s PZI projektom, s čimer zagotavljamo kakovostno izvedbo energetske sanacije stavbe, sodelujemo s soglasodajalci, njihovim nadzorom in jim poročamo o poteku izvedbe del. V primeru nejasnosti pri izvedbi detajlov poiščemo nove rešitve in pripravimo ustrezne detajle.

9. Energetska izkaznica stavbe in izračun korekturnih faktorjev

Po izvedbi del izdelamo novo energetsko izkaznico stavbe in določimo nove korekturne faktorje za delitev stroškov za ogrevanje. Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri prometu z nepremičninami, prodaji ali najemu. Za stavbo je lahko že izdelana energetska izkaznica, ki po energetski prenovi ne izkazuje več dejanskega stanja. S pomočjo PEP računskega modela, ki smo ga razvili za stavbo med ekonomsko analizo, lahko izdelamo novo energetsko izkaznico stavbe. Nova energetska izkaznica izkazuje izboljšane energijske kazalnike in s tem dodatno prispeva k višji vrednosti nepremičnine zaradi nižjih obratovalnih stroškov in večjega toplotnega ugodja.


Korekturne faktorje moramo glede na določila novega pravilnika o delitvi stroškov ogrevanja obvezno ponovno določiti v primeru izvedbe posegov na ovoju stavbe, ki imajo vpliv na toplotne izgube, zamenjava oken, energetska prenova fasade, strehe ali tal. Energetska prenova posameznih sklopov ovoja stavbe zaradi zmanjšanih in prerazporejenih količin toplotnih tokov med toplotnim ovojem in zunanjostjo vpliva tudi na vrednost korekturnih faktorjev.
Za naročnika je zaradi iste računske metodologije stroškovno najugodneje, da skupaj z izdelavo projekta energetske prenove naroči tudi izračun novih korekturnih faktorjev.

Zaključek

Projekt celovite energetske prenove stavb (PEP) predstavlja v Sloveniji novost in je razmeroma nepoznan med širšo javnostjo. Načrtovanje energetske prenove s strani usposobljenih projektantov investitorju s finančno optimizacijo lahko prinese veliko korist.

Kontakt: energija@gi-zrmk.si in www.energetskaizkaznica.si

 

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.