Prejemniki okoljskega certifikata ZKG

SEZNAM PREJEMNIKOV OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU Z VELJAVNO PRAVICO DO UPORABE ISTOIMENSKE BLAGOVNE ZNAMKE 

Prejemniki okoljskega certifikata ZKG so lahko le proizvodi / izdelki, storitve, naprave in tehnologije, ki so v postopku primerjalnega vrednotenja / ocenjevanja pridobili zadostno število točk v posameznih kategoriji.

Okoljski certifikat ZKG je namenjen le najboljšim na svojem področju in tistim, ki za najboljšimi zaostajajo največ za 10 odstotkov in ne vsakemu, ki se prijavi.

Prejemnik oz. prijavitelj s tem pridobijo pravico do uporabe blagovne znamke ZKG. Veljavnost certifikata ZKG namreč velja oz. traja tri leta od njegove pridobitve pod pogojem, da prijavitelj vsako leto ponovno dokaže, da proizvod / izdelek, storitev, naprava ali tehnologija še vedno izpolnjuje zahtevam in merilom, navedenim v razpisni dokumentaciji oz. na osnovi katerih se je izvajalo primerjalno vrednotenje / ocenjevanje in na tej osnovi tdui pridobilo znak ZKG.

V nadaljevanju so za zadnja tri leta podrobneje predstavljeni prejemniki certifikata ZKG:

 
1. Prejemnik znaka ZKG 2024

 PREJEMNIKI OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2024

NA SEJMU DOM PODELJENA »ZELENA« CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Na večernem sprejemu v okviru sejma DOM v Ljubljani sta bila 6. marca 2024 podeljena tudi dva okoljska certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu. Certifikat sta prejeli podjetje GRAS za »Izvedbo konstrukcijskih ojačitev in sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine« ter podjetje MIK za »Izvedbo vgradnje zunanjega stavbnega pohištva z integriranim lokalnim prezračevalnim sistemom MIKrovent«. Priznanji sta podelila direktor Gospodarskega razstavišča, mag. Iztok Bricelj, in predstavnica Gradbenega inštituta ZRMK, izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

Prejemnika znaka ZKG:

Izvedba vgradnje zunanjega stavbnega pohištva z integriranim lokalnim prezračevalnim sistemom MIKrovent         MIK d.o.o.
Izvedba konstrukcijskih ojačitev in sanacije vlage na stavbah kulturne dediščine     GRAS d.o.o.

Na poti k hitrejšemu razogličenju stavb sta kot kamenčka v mozaiku tudi letošnja prejemnika »zelenega« znaka ZKG. V nadaljevanju sta v sliki in besedi podrobneje predstavljena letošnja prejemnika t.i. »zelenega« znaka ZKG

IZVEDBA VGRADNJE ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA »MIK« Z INTEGRIRANIM PREZRAČEVALNIM SISTEMOM »MIKrovent«

Ena izmed dejavnosti podjetja MIK iz Vojnika pri Celju je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje. Poleg stavbnega pohištva kupcem ponujajo tudi integriran lokalni prezračevalni sistem »MIKrovent«, ki je plod lastnega razvoja.
Njihovi proizvodi imajo ustrezna dokazila o kakovosti, izjave o lastnostih in CE oznake, pa tudi generične produktne deklaracije oz. EPD za stavbno pohištvo iz PVC in Alu profilov. Razpolagajo tudi z ustreznimi potrdili in dokazili o kakovosti ostalih uporabljenih materialov in proizvodov, npr. pritrdila in tesnilna sredstva.


Okna in vrata vgrajujejo skladno z veljavnimi predpisi, standardi in zadnjim stanjem tehnike, slednje je podrobneje opredeljeno v smernici za vgradnjo oken in vhodnih vrat, izdani s strani nemškega združenje RAL, ki je smiselno privzeto tudi v merilih za pridobitev znaka ZKG.

Prednost njihove vgradnje je poleg ustrezne mehanske pritrditve in drugih zahtev, ki izhajajo iz meril ZKG, tudi odpravljanje toplotnih in zvočnih mostov in reševanje drugih detajlov s področja gradbene fizike ter upoštevanju ostalih trajnostnih vidikov. Kakovost vgradnje je bila v postopku vrednotenja oz. ocenjevanja preverjena pred in po menjavi stavbega pohištva tudi z izvedenim testom zrakotesnosti.
Strankam nudijo tudi integracijo lokalnega prezračevalnega sistema MIKrovent v okenski ali vratni sestav, ki predstavlja zelo domiselno in ustrezno rešitev pri zamenjavi oken. S tovrstno rešitvijo se doseže večja energijska učinkovitost, zadosti se predpisom s področja prezračevanja, poveča se kakovosti bivalnega in delovnega okolja ter izboljša zdravje in počutje uporabnikov.

Delovni procesi ter postopki in obvladovanje vgradnje potekajo v skladu s standardi ISO 9001, 14001 in EFQM. O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del pa se opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnika naročnika. Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje monterjev in njihovo seznanjanje z novostmi pri izdelkih, materialih in načinih vgradnje. Veliko vlagajo tudi v razvoj in preskušanje novih načinov vgradnje in stalnimi izboljšavami lokalnega rekuperatorja, za kar imajo tudi preskuševalno komoro oz. laboratorij. Veliko skrb posvečajo varovanju okolja in sodelovanju v javnih projektih.

IZVEDBA KONSTRUKCIJSKIH OJAČITEV IN SANACIJA VLAGE NA STAVBAH KULTURNE DEDIŠČINE

Podjetje GRAS se ukvarja s specialnimi gradbenimi deli, predvsem z ojačitvami in utrditvami nosilnih in obodnih konstrukcij, stropov in drugih elementov ter odpravo kapilarnega vlaženja stavb. Sodijo med renomirane izvajalce na svojem področju, saj so sodelovali pri izvedbah najzahtevnejših projektov doma in v tujini. Pri svojem delu v prakso uvajajo inovativne in preskušene rešitve z aplikacijo kakovostnih in preverjenih materialov.


Zaradi posebnega statusa kulturne dediščine, so pri svojem delu zavezani h doseganju višje kakovosti od predpisane. Vzpostavljen imajo sistem zagotavljanja kakovosti v vseh fazah izvedbe ob upoštevanju okoljskih in drugih vidikov, ki so ključni za ohranjanje stavb kulturne dediščine.

Uspešno izvajajo različne utrditvene ukrepe, od injektiranja, povezovanja z jeklenimi vezmi, kompozitnimi materiali (npr. FRP, FRG, FRCM) in lamelami do armiranih ometov in ojačitev stropov v oblike sovprežnosti.
Pri odpravi kapilarne vlage uporabljajo sodobne in preverjene postopke ob stalnem sodelovanju konzervatorske stroke ter poskrbijo tudi za odvodnjavanje zalednih in padavanskih vod, da preprečijo morebitno nadaljnje navlaževanje konstrukcije in njeno propadanje.

Uporabljeni materiali, kompoziti in sistemi, ki jih vgrajujejo, imajo ustrezna poročila o preskušanju in veljavne certifikate. O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del se opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika in pristojnega konzervatorja.

Podjetje skrbi za dodatno izobraževanje zaposlenih in njihovo seznanjanje z novostmi pri materialih, novih tehnologijah in načinih izvedbe ter stalno sodeluje s projektanti, konzervatorji, dobavitelji in strokovnjaki na tem področju.

V zadnjem obdobju med referenčne stavbe prištevajo: Center Rog, Stavbo mestne občine v Ljubljani, Bolnišnico in Sodišče v Novem mestu, Center Rotovž v Mariboru ter Prvo ekonosmko šolo v Zagrebu.

 

 

 

 

 

 

 
 
2. Dobitniki ZKG 2023

 PREJEMNIKI OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2023

V letu 2023 so bili podeljeni štirje okoljski certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu oz. znaki ZKG.

Dva znaka ZKG sta bila podeljena na sejmu MEGRA v Gornji Radgoni, dva pa v okviru sejma DOM v Ljubljani. 

Prejemniki certifikata ZKG so:

Implementacija sistema Solinterra DULC d.o.o.
Razvoj konstrukcijskih sistemov »Lumar«  LUMAR IG d.o.o.
Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva Satler Satler d.o.o.
Povozni rezervoar Roterra drive Roto Eco d.o.o.
PODELITEV NA SEJMU MEGRA V GORNJI RADGONI

Na 32. mednarodnem sejmu MEGRA v Gornji Radgoni je v okviru otvoritve sejma potekala tudi slavnostna podelitev okoljskega certifikata Znak kakovosti v graditeljstvu oz. na kratko znak ZKG. Znaka ZKG za razvojna dosežka zelenih tehnologij sta podjetju DULC in LUMAR IG podelili ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek, in predstavnica GI ZRMK, izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, nagrajencema pa je čestital predsednik uprave Pomurskega sejma, gospod Janez Erjavec.

V slovenskem okolju dobre odločitve pri gradnji stavb že četrt stoletja podpira okoljski znak ZKG, ki je deležnikom v podporo pri prepoznavanju višje in preverjene kakovosti blaga ali storitve.
Na pragu intenzivnega vala prenove stavbnega fonda in gradnje trajnostnih, skoraj ničenergijskih, na presoji življenjskega cikla temelječih stavb, poteka nadgradnja novih predmetov oz. kategorij ZKG z novimi vsebinami, ki bodo pisane na kožo načrtovanemu razogljičenju stavb.

Nova kategorija ZKG - razvojno tehnološki dosežki zelenih tehnologij - je bila razvita v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE v akciji C4.1/IV, več na spletni strani www.trajnostnagradnja.si v rubriki Znak kakovosti v garditeljstvu.  

Implementacija sistema Solinterra

Podjetje DULC se primarno ukvarja s strojnimi inštalacijami, zaveda pa se tudi pomena oskrbe energije iz obnovljivih virov. Tako so skupaj z inštitutom INOVEKS implementirali inovativni, celostni sistem oskrbe stavbe z obnovljivo energijo oz. energijo za nizkoenergijsko in nizkoeksergijsko ogrevanje, hlajenje in prezračevanje, poimenovan in zaščiten pod blagovno znamko SOLINTERRA. Začetki razvoja segajo v leto 2009, končni produkt pa je bil zaključen v letu 2021.

Za razvojni dosežek zelenih tehnologij so prejeli okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu za implementacijo sistema Solinterra, ki izkorišča sončno energijo za ogrevanje, zemljo kot topli zemeljski hranilnik toplote in podtalnico kot vir energije za hlajenje.

Na strehi so vgrajeni sončni sprejemniki, ki absorbirajo energijo in jo shranjujejo v zemeljski hranilnik toplote. Celoletna shranjena energija se uporablja pozimi za ogrevanje toplotne bariere. To je cevni razvodni sistem za ogrevno vodo, vgrajen po celotnem ovoju stavbe, pod dodatno toplotno zaščito. Omet in bariera prestavljata 3 cm sloj okoli fasade. Temperatura medija v barieri znaša od 18 – 20 0C pozimi in od 20 – 24 0C poleti, kar preprečuje ohlajanje pozimi in pregrevanje poleti. Za hlajenje toplotne bariere se lahko izkorišča termalna energija zemlje ali podtalnica. Najboljša rešitev pa je še dodatna akumulacija energije v betonska jedra znotraj stavbe, kjer se položi cevni razvodni sistem.
V vmesnih obdobjih se toploto iz sončnih kolektorjev preusmeri neposredno v toplotno bariero, presežke pa v zemeljski hranilnik.
Nadzorni sistem skrbi za celotni sistem upravljanja, ki zbira podatke in upravlja celoten sistem delovanja tehničnih sistemov.

Sistem je bil integriran v novo stavbo srednje šole oz. Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) Nova Gorica, ki za ogrevanje, hlajenje, pripravo tople sanitarne vode in prezračevanje porabi na letni ravni za stavbo uporabne površine nekaj čez 5.000 m2 le okoli 7 kWh/m2 električne energije.

Razvoj konstrukcijskih sistemov LUMAR

V podjetje Lumar, renomiranemu ponudniku lesenih montažnih hiš, se lahko pohvalijo s stalnim razvojem in izboljšavami rešitev njihovih produktov, pa tudi ostalih procesov in poslovanja v smeri trajnostnih in zelenih usmeritev, veliko pozornosti pa namenjajo tudi zadovoljstvu strank in kakovosti bivanja.

Tokrat so prejeli okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu za razvojni dosežek zelenih tehnologij in sicer za implementacijo konstrukcijskih sistemov kot enemu izmed ključnih kazalnikov pri razvoju tehnologij zelenega prehoda v prakso.

Pri tem gre za nadaljnji razvoj konstrukcijskih sistemov (zunanje in notranje stene, stropovi, streha) ob upoštevanju metrike trajnostne gradnje s poudarkom na kakovosti bivalnega ugodja in udobja. Razvojni dosežkov je usmerjen predvsem k različnim analizam in izračunom vplivov na okolje z upoštevanjem finančnega vidika v celotni življenjski dobi končnega produkta. Pri tem je ključna LCA analiza vgrajenih materialov, kot tudi analiza življenjskega cikla konstrukcijskih sistemov.

Kot ponudnik celovitih in trajnostno usmerjenih produktov z inovativnimi rešitvami konstrukcijskih sistemov, razvijajo in implementirajo tudi ostale t.i. »paketne rešitve«, ki celovito naslavljajo trajnostno bivanje, sem sodijo: zelene strehe (možnost urbanega čebelarstva) sončna elektrarna, elektro polnilnica, prezračevalni sistem, sistem pametnega upravljanja hiše – HEMS.

Trajnostne vidike ne omejujejo zgolj na okolje, temveč jih preko ostalih kazalnikov trajnostnih poslovnih modelov implementirajo tudi v vrednostne verige in tudi do okolja vzdržnega vedenja na vseh nivojih v podjetju.

PODELITEV na sejmu DOM v Ljubljani

V okviru večernega sprejema 62. sejma DOM, ki je potekal med 22. in 26. marcem 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tokrat je znaka ZKG slavnostno podelil državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Uroš Vajgl, ki je navzoče tudi nagovoril in na kratko predstavil projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ter orisal cilje in pomen, ki ga ima znak ZKG v našem okolju. Nagrajencema je v imenu GI ZRMK, ki vodi in koordinira certifikacijsko shemo ZKG, čestitala izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl. okviru večernega sprejema 62. sejma DOM, ki je potekal med 22. in 26. marcem 2023 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tokrat je znaka ZKG slavnostno podelil državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Uroš Vajgl, ki je navzoče tudi nagovoril in na kratko predstavil projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ter orisal cilje in pomen, ki ga ima znak ZKG v našem okolju. Nagrajencema je v imenu GI ZRMK, ki vodi in koordinira certifikacijsko shemo ZKG, čestitala izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl.

V nadaljevanju sta v sliki in besedi podrobneje predstavljena prejemnika »zelenega« znaka ZKG. To sta »Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva Satler« podjetja Satler iz Poljčan za vgradnjo stavbnih elementov lastne proizvodnje v skladu z zadnjem stanjem tehnike ob upoštevanju načel trajnostne gradnje in »Povozni rezervoar Roterra drive« podjetja Roto Eco iz Puconcev za razvojni dosežek kot eden izmed ključnih kazalnikov pri razvoju tehnologij zelenega prehoda v prakso.

Sodobna vgradnja zunanjega stavbnega pohištva »SATLER«

Ena izmed dejavnosti podjetja SATLER je tudi vgradnja zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje. Kupcem ponujajo PVC okna in vrata s senčili, policami in komarniki. Za vse svoje proizvode imajo ustrezna dokazila o kakovosti, izjave o lastnostih in CE oznake, pa tudi generični EPD dobavitelja profilnih elementov. To velja tudi za druge uporabljene materiale pri vgradnji, npr. pritrdila in tesnilna sredstva za vgradnjo.
Že vrsto let poteka njihova vgradnja v skladu z dobro gradbeno prakso oz. zadnjim stanjem tehnike, povzeto po smernici za vgradnjo, ki jo izdaja nemško združenje RAL (pogovorno poznana kot »RAL vgradnja«). Pri večjih projektih in zahtevnih izvedbah rešitve pripravijo v sodelovanju z dobaviteljem profilnih elementov in projektantom. Dobra stran njihove montaže je tudi reševanje toplotnih mostov in drugih detajlov s področja gradbene fizike, pri čemer se dejavno vključujejo v načrtovanje objekta.

Pri vgradnji uporabljajo interne smernice, namenjene lastnim in pogodbenim monterjem, ki so posebej izdelane in prilagojene za njihov način vgradnje, ki sledi načelom zadnjega stanja tehnike,. Dosledno uporabljajo kakovostne in preverjene materiale in sodobna orodja ter upoštevajo pravila stroke. O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del pa se opravi po lastnem pregledu in pregledu predstavnikov naročnika.

Kupcem proti plačilu zagotavljajo tudi poprodajne aktivnosti, kot sta letno servisiranje in vzdrževanja stavbnega pohištva, za kar imajo posebej opremljeno vozilo in usposobljenega strokovnjaka. Z rednim servisiranjem in vzdrževanjem stavbnih elementov se podaljšujeta življenjska doba in funkcionalnost vgrajenega izdelka ter manjša obremenitev okolja zaradi razgradnje in gradbenih odpadkov.
Vodstvo sledi razmeram na trgu, novostim in sodobnim trendom, ki veljajo pri izdelavi in vgradnji oken in vrat ter napredku tehnike in tehnologije vgradnje. Vzpostavljen je sistem spremljanja zadovoljstva strank oz. njihovih kupcev. Veliko pozornost posvečajo tudi zdravju in varnosti pri delu ter dodatnemu usposabljanju in izobraževanju zaposlenih in pogodbenih sodelavcev.
Med njihove številne reference spadajo enodružinske hiše, večstanovanjske in javne stavbe, hoteli in poslovne stavbe po Sloveniji in Avstriji, pa tudi v Nemčiji.

Povozni rezervoar ROTERRA DRIVE

 Podjetje ROTO ECO je prejelo okoljski certifikat Znak kakovosti v graditeljstvu za razvoj povoznega polietilenskega rezervoarja, poimenovanega ROTERRRA DRIVE, ki je novost na svetovnem trgu. Rezervoar je primeren za vgradnjo pod povozne površine in ne potrebuje dodatne betonske plošče, kar niža začetne investicijske stroške, pa tudi vpliv na okoljski odtis in stroške v celotni življenjski dobi. Nagrajeni rezervoar ima ustrezna poročila s strani akreditirane neodvisne inštitucije.
Razvoj nagrajenega rezervoarja je potekal v smeri multifunkcijske in konstrukcijske rešitve, ki v največji možni meri omogoča tudi izkoristek razpoložljivega transportnega volumna in možnost vgradnje pod povozne površine, kar razširi področja vgradnje. Konstrukcija rezervoarja, sestava osnovnih surovin in način izdelave odlikujejo Roterra drive kot edini polietilenski rezervoar na svetu, vgrajen pod povozne površine parkirišč, garaž, hangarjev in cestišč.
Majhna masa rezervoarja omogoča hitro in enostavno manipulacijo ter vgradnjo. V rezervoar se lahko namesti tudi senzoriko za merjenje nivoja vode, merilce pretoka, merilce pH, temperature in druge instrumente, s tem pa povečamo njegovo funkcionalnost.

Rezervoar Roterra drive je namenjen shranjevanju, zbiranju in zadrževanju meteornih, tehnoloških, fekalnih in drugih vod. V rezervoar se lahko vgradijo različne tehnologije, npr. za prečiščevanje odpadnih, tehnoloških in meteornih voda, ločevanje mineralnih olj, sistem biološkega in mehanskega čiščenja odpadne vode ter filtracija deževnice in zbiranje deževnice za požarni sistem ali zalivanje.
Notranja gladka površina rezervoarja omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje higiene, zato je uporaben tudi za shranjevanje pitne vode (pridobljen certifikat).
Osnovna surovina za izdelavo je polietilen (PE), ki ga je po končani življenjski dobi možno 100 % reciklirati, saj so razvili tudi kompozit iz primarne in sekundarne surovine.
Svojim kupcem ponujajo celovito storitev od izdelave, prodaje, tehničnega svetovanja, distribucije, montaže, servisiranja in izobraževanja uporabnikov. Podjetje posluje skladno z ISO 9001 in 14001. Veliko skrb posveča tudi varovanju okolja, zdravju in zadovoljstvu zaposlenih ter svojim kupcem oz. naročnikom, katerih želje in potrebe stalno spremljajo.

 Vodila certifikacijskih shem

Osnovna vodila certifikacijskih shem so dvig kakovosti, zagotavljanje kakovosti s kontrolnimi protokoli in vzpostavljenimi metodami stalne notranje in zunanje kontrole, urejenost delovnih procesov ter spodbujanje okoljsko odgovorne potrošnje z upoštevanjem sodobnih oblik poslovanja, pa tudi odnos vodstva in lastnikov do zaposlenih, širšega družbenega okolja in okoljske problematike, kar letošnji prejemniki okoljskega certifikata ZKG nedvoumno dokazujejo.

Znaki za okolje, kamor spada tudi znak ZKG, so pomemben instrument zagotavljanja kakovosti na poti do zastavljenih podnebno energetskih ciljev na ravni EU in Slovenije, saj opredeljujejo višjo raven kakovosti in spodbujajo hitrejši zeleni prehod.

 

 

 

 
3. Dobitniki ZKG 2022

 PREJEMNIKI  OKOLJSKEGA CERTIFIKATA ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU 2022

V letu 2022 so bili podeljeni trije okoljski certifikati Znak kakovosti v graditeljstvu (ZKG) za storitev in za razvojno tehnološka dosežka. 

Ocenjevalna komisija je pozitivno ocenila dva proizvoda, ki sta plod domačega znanja ob upoštevanju sodobnih načel industrijske ekologije, in eno storitev, ki je izkazala upoštevanje načel zadnjega stanje tehnike. V nadaljevanju si v sliki in besedi oglejmo prejemnike znaka ZKG

Prejemniki so:

SODOBNA VGRADNJA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA »AJM« AJM - okna - vrata - senčila d.o.o.
UVAJANJE KONCEPTA TRAJNOSTI V LUMAR HIŠE LUMAR IG d.o.o.
 Lokalna prezračevalna naprava "MIKROVENT"   MIK d.o.o.

PODELITEV na sejmu DOM v Ljubljani

V okviru slavnostne otvoritve sejma DOM na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani so bili podeljeni okoljski certifikat ZKG. Prestižni priznanji, certifikat ZKG, sta podelila mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor GZS, in Marijan Prešeren, direktor Gradbenega inštituta ZRMK.


SODOBNA VGRADNJA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA »AJM«

Ena izmed dejavnosti podjetja AJM je tudi vgradnja zunanjega stavbnega pohištva lastne proizvodnje. Vgrajujejo stavbne elemente iz lesa, umetnih mas – PVC -, aluminija in kombinacije les – aluminij ali PVC – aluminij ter senčila, komarnike in police.
Za stavbno pohištvo, ki ga vgrajujejo, imajo ustrezna poročila o preskušanju in certifikate, izjave o lastnostih in CE oznake, akr velja tudi za uporabljeni material. Priprava delovnega procesa in obvladovanje izvedbe vgradnje poteka v skladu s SIST ISO 9001.

Poleg sodobnega načina vgradnje (v pogovornem jeziku znanega kot »RAL vgradnja«) ponujajo tudi posebne izvedbe glede na značilnosti projekta in tip nosilne konstrukcije. Rešitve pripravijo v sodelovanju s projektantom in proizvajalcem / dobaviteljem profilnih elementov. Pri vgradnji uporabljajo kakovostne materiale, sistemske rešitve in orodja ter upoštevajo sodobna pravila stroke.
O poteku del vodijo zapisnik, prevzem izvedenih del pa se opravi po temeljitem lastnem pregledu in pregledu, ki ga opravijo predstavniki naročnika. Za zagotavljanje servisa in vzdrževanja stavbnega pohištva imajo na razpolago posebej opremljena vozila, kupcem pa proti plačilu nudijo tudi letna servisiranja.
Pohvalno je tudi redno in sistematično izobraževanje in dodatno usposabljanje vseh zaposlenih in tudi pogodbenih monterjev. Kot prvi v Sloveniji so pričeli z izobraževanjem monterjev in merilcev glede načinov in postopkov sodobne vgradnje ter tudi prvi pripravili pisna navodila za monterje o poteku sodobne vgradnje. Navodila za vgradnjo stalno sproti nadgrajujejo.

UVAJANJE KONCEPTA TRAJNOSTI V LUMAR HIŠE

Podjetje Lumar IG uvajaja koncept trajnosti v njihove hiše. Pri tem so bili zaobjeti ključni elementi trajnosti i) bivalno ugodje, ii) energija in iii) okolje, ki so tudi izhodišča in zahteve certifikacijske sheme združenja Active house iz Bruslja.
Na področju bivalnega ugodja so bile raziskovalno-razvojne (RR) aktivnosti usmerjene v rešitve izboljšanja zvočne izolativnosti. Slednja je bila zagotovljena z uporabo razvitih tehničnih rešitev dušenja zvoka v medetažni konstrukciji in namestitvijo obložnih plošč v sestavo medetažne konstrukcije. Pomemben parameter je še naravna osvetlitev prostorov, zato so optimirali velikosti in oblike stavbnega pohištva ter vključili koriščenje zenitalne svetlobe.
Rešitve toplotnega ugodja izhajajo iz sestave ovoja stavbe in tehničnih značilnosti skoraj ničenergijskih stavb. Razvoj sistemskih rešitev je bil predmet predhodnega RR projekta. Na področju energije se opirajo na že razvite rešitve v projektu »Sistemskih rešitev Lumar za skoraj ničenergijske hiše«. Ena izmed razvojnih nalog je bila integracija sončne elektrarne v nadstrešek.
Skupaj s partnerjem so razvili sodoben sistem nosilne masivne stene, sestavljene iz t.i. IQ premium masivne stene, ki ni lepljena ali vijačena, temveč jo povezujejo le leseni mozniki in vlaknene izolacije različnih debelin in trdote, vetrno- in vodo- zaščitne folije in zaključne fasade iz lesa na podkonstrukciji (glej sliko spodaj).

Nadaljnje RR aktivnosti so usmerjene v implementacije pametnih instalacij, ki niso le v funkciji upravljanja vgrajenih elementov in naprav, temveč njihovo delovanje tudi optimirajo. To je izhodišče za nadaljnje RR aktivnosti za celovito upravljanje z energijo znotraj stavbe (HEMS), ki je trenutno v razvoju.

Zdaleč največ RR aktivnosti se je odvijalo na področju okolja, kjer je ključni cilj poenostavljena LCA analiza, na podlagi katere se lahko širše upoštevajo okoljski vplivi posameznih materialov/proizvodov na končni okoljski odtis objekta kot celote. S tem so pridobljeni prvi aplikativni rezultati za nadaljnje LCA analize posameznih komponent ovoja, kamor sodi tudi zelena streha.

LOKALNA PREZRAČEVALNA NAPRAVA MIKrovent

Podjetje MIK iz Vojnika že vrsto let razvija lokalni prezračevalni sistem z vračanjem toplote odtočnega zraka MIKrovent z zmogljivostmi 30, 35, 60, 120, 350, 450 in 800 m3/h, primernih za različne prostore, npr. stanovanja, vrtce, šole, pisarne, hotele, bolnišnice.
Načrtovanje MIKroventa poteka po zahtevah Eco design direktivo in spada v kategorijo rekuperatorjev z večjo energijsko učinkovitostjo prezračevanja bivalnih in delovnih prostorov. Prezračevalna naprava je namenjena zagotavljanju zadostne količine svežega zraka v posameznem prostoru ob hkratnem zmanjšanju izgub toplote zaradi prezračevanja.
Rekuperacija toplote dosega izkoristek od 80 do 95 odstotkov, odvisno od pretočene količine zraka, in s tem izpolnjuje vse zahteve tehničnih predpisov. Izdelek se lahko vgradi v razširjene okenske okvirje, roletne omarice ali samostojno na steno.


Prezračevalni sistem MIKrovent je v celoti plod domačega znanja in se ponaša z inovativnimi rešitvami vgrajenega prenosnika toplote. Za ta razvojni dosežek so bili pridobljeni tudi patenti.
V zadnjih letih so spremenili in izboljšali tudi tehnologijo proizvodnje in vgradnje nekaterih sestavnih komponent. Kar 70 odstotkov komponent njihovih prezračevalnih sistemov je domačega porekla in plod slovenskega znanja. Veliko pozornosti namenjajo tudi zniževanju hrupa in s tem zviševanju kakovosti bivalnega in delovnega okolja.
Vgrajujejo tudi protiradonsko zaščito in kakovostne filtre. Pohvalne so še oblikovalsko-funkcionalne izboljšave – kot npr. sodoben izgled naprave in zunanje maske, ki je v barvi fasade, možnosti nadzora uravnavanja vpihovanja svežega zraka in nadzor naprave preko spletne aplikacije.

Umestitev znaka ZKG v EU Zeleni dogovor

Novi izzivi, potrebe in zahteve v našem okolju in širše so torej botrovali umestitvi razvoja nadgradnje novih kategorij ZKG (www.trajnostnagradnja.si/zkg/) v sklop »Trajnostne stavbe« projekta LIFE IP CARE4CLIMATE kot podpora celoviti, trajnostni, brezogljični in skoraj ničenergijski prenovi stavb. Razvoj nadgradnje je usmerjen k opredelitvi pričakovane oz. minimalne (opredeljene v predpisih), želene (state of the art) in ciljne kakovosti prenove stavb.

ZKG stopa po četrt stoletja v novo obdobje in sledi novim usmeritvam gradnje in prenove stavb z namenom razogljičenja stavbnega fonda do leta 2050, predvsem pa višanju kakovosti grajenega okolja in zagotavljanju zdravega in udobnega bivanja oz. sobivanja ljudi in ekosistema. Znaki za okolje so pomemben akter na poti do zastavljenih ciljev, saj kot instrument zagotavljanja kakovosti hkrati višajo njeno raven.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.