POVABILO NA SEJEM ENERGETIKA

POVABILO NA SEJEM ENERGETIKA

04. april 2016

Za obiskovalce in stroko bodo na voljo brezplačni in neodvisni nasveti, manjše razstave s prikazom primerov dobrih praks in predavanja, namenjeni ozaveščanju in informiranju o trajnostnem razvoju in trajnostni gradnji, načrtovanju in gradnji skoraj nič-energijskih stavb, energetskih pregledih stavb, toplotni simetriji v bivalnih prostorih, načrtovanju sistemov za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb, energijski sanaciji stavb in ukrepih za zmanjšanje rabe energije, izbiri oken in njihovi vgradnji, energetski izkaznici stavbe in usposabljanju neodvisnih izdelovalcev energetskih izkaznic ter pomenu kontrole kakovosti pri gradnji. 

Strokovni javnosti, predstavnikom lokalnih skupnosti in finančnim ustanovam, upravnikom, investitorjem, energetskim pogodbenikom so namenjene predstavitve mednarodnih projektov. Iz programa Inteligentna energija Evropa - IEE, projekta RePublic in EPISCOPE, programa FP7, projekt EE-HIGHRISE in programa H2020, projekt MODER.

Predavanja in nasveti

Na predavanju za obiskovalce sejma bodo v torek, 12. aprila, od 15. do 16. ure  predstavljeni obnovljivi viri energije, energetska izraba lesa in odpadkov in odgovori na vprašanje, s čim se splača ogrevati.

Za trajnostno oskrbo z energijo bo treba v bodoče uporabljati obnovljive vire energije, OVE,  saj je okoljsko sprejemljiva in ekonomsko učinkovita. V Sloveniji toplotne črpalke poleg lesne biomase in delno odpadkov predstavljajo največji potencial za trajnostno povišanje deleža OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja. V predavanju bodo celovito podani trajnostni kazalniki energentov/sistemov za ogrevanje v Sloveniji.

Les je prepoznan kot nacionalni strateški vir, ki se primarno uporablja za izdelke z visoko dodano vrednostjo v lesni in zeleni kemijski industriji, kot stranski produkt pa tudi za proizvodnjo energije. Ne glede na način uporabe je še vedno v veliki  meri neizkoriščen potencial lesa, ki lahko z decentralizirano proizvodnjo energije in lokalno energetsko samooskrbo in z vsemi okoljskimi, ekonomskimi in socialnimi pozitivnimi učinki, ki jih prinaša, postane eden izmed temeljnih kamnov uspešnega razvoja Slovenije. Predstavljene bodo sodobne tehnologije za transformacijo lesne biomase v energijo, ki odpirajo nove možnosti ne samo pri pretvorbi v toplotno, ampak tudi v električno energijo, pogonska goriva in produkte zelene kemije oziroma bioekonomije. S pretvorbo odpadkov v energijo rešujemo dva problema hkrati. Zmanjšujemo količino odpadkov in proizvajamo energijo iz obnovljivega vira. Odpadki, pri katerih ni smotrno recikliranje in vsebujejo ogljikovodike, so primerni za pretvorbo v energijo ali energent. Predstavljeni bodo sodobni sistemi za pretvorbo odpadkov v toploto, električno energijo in sintetična pogonska goriva s procesi fermentacije, uplinjanja in depolimerizacije. Nekatera so že komercialno dostopna, nekatera pa tik pred tem, da pomembno prispevajo k reševanju zagat trajnostnega razvoja. Tudi v Sloveniji, kjer zaradi tega, ker ne sledimo sicer hitro razvijajočim se tehnologijam na tem področju.

Vsi, ki načrtujejo gradnjo hiš, so v sredo, 13. aprila, od 11. do 14. ure vabljeni na strokovno delavnico z naslovom »Konzorcij pasivna hiša – Desetletje razvoja in gradnje pasivnih hiš na Slovenskem« s predstavitvijo monografije »Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih družinskih hiš«.

Združenje podjetij in ustanov v Konzorciju pasivna hiša bo ob desetletju slovenskih pasivnih hiš na delavnici predstavilo različne teme in vsebine, ki so aktualne novograditeljem in tudi ponudnikom opreme in storitev za gradnjo ter trženje pasivnih hiš.  Uvodno predavanje z naslovom »Kaj je pasivna hiša« je namenjeno laikom in strokovnjakom, investitorjem in projektantom.

Predstavljena bo pravkar izdana monografija »Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih enodružinskih hiš«, ki se osredotoča na preučevanje vplivov različnih kvalitativnih parametrov na doseženo energijsko učinkovitost stavbe. Obravnava vplive različnih tehnologij gradnje (zidane in lesene), toplotne zaščite stavbnega ovoja (stena, streha, tla, stavbno pohištvo) ter sistemov (prezračevanje in ogrevanje) na dosežene energijske, okoljske, ekonomske in bivalne parametre, s katerimi se lahko celovitejše vrednotijo energijsko učinkovite enodružinske hiše. Rezultati meritev, računskih simulacij in analiz, izvedenih na obratujočih energijsko visokoučinkovitih hišah, so skupaj s povratnimi informacijami uporabnikov osnova nastalega kompendija znanj za načrtovanje racionalnih enodružinskih hiš.  Hierarhično so razvrščeni tudi kriteriji, ki omogočajo načrtovanje racionalnih konceptov zasnov sodobne novogradnje, kateri posledično bolje izkoriščajo razpoložljive potenciale energijskih, okoljskih in ekonomskih prihrankov ter zagotavljajo višje bivalno ugodje. Predstavitvi knjige bodo sledila predavanja s prikazom reprezentativnih primerov izvedenih slovenskih pasivnih hiš in ostalih dosežkov podjetij v konzorciju na področju razvoja in ponudbe gradbenih proizvodov ter ostalih rešitev in storitev za pasivne hiše.

Upravnikom in lastnikom večstanovanjskih stavb bodo na voljo predavanja o prenovi večstanovanjskih stavb, ki bodo potekala vsak dan od 12. do 13. ure in od 16. do 16.45. Predstavljene bodo rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S preskušenimi metodami (ogled, test zrakotesnosti, termografski pregled, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na ovoju stavbe. Na podlagi predhodnih ogledov in preiskav se izdela projekt energetske prenove stavbe (PEP) in po potrebi tudi projekt za utrditev nosilnega sistema in za sanacijo kapilarnega vleka. Izdelani projekti vključujejo vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. Na novo se preračuna korekturne faktorje za delitev stroškov in izdela energetsko izkaznico stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji v stanovanjih, zmanjša poraba energije za ogrevanje,  stavba je potresno varnejša in arhitekturno privlačnejša.

Predavanja o načrtovanju in gradnja skoraj nič-energijske stavbe bodo potekala vsak dan od 13. do 14. ure in od 16.45 do 17.30. Namenjena so vsem, ki načrtujejo gradnjo skoraj nič-energijske stavbe. V naši gradbeni praksi energijska bilanca novogradenj v številnih primerih odstopa od standardov skoraj nič-energijskih stavb (sNES), čeprav so ti tehnično povsem izvedljivi. Optimizacija pri zasnovi projekta in vrednotenje posameznih ukrepov, ki vplivajo na energijsko bilanco stavbe, ostajata pogosto prezrta ali pa izvedba peša zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj ter nepopolnih analiz stroškov in koristi pri postopkih odločanja. S projektom energetske optimizacije stavbe (PEOS), ki vključuje svetovalne in projektantske storitve, pripravo tehnične dokumentacije za pridobitev razpoložljivih finančnih spodbud, izvedbo kontrole kakovosti pri gradnji sNES in izdelavo ter izdajo energetske izkaznice se zagotavlja optimalno doseganje želenih energijskih lastnosti stavbe, zlasti zaradi enakopravnega in pravočasnega sodelovanja kompetentnih strokovnjakov v procesu načrtovanja in kasnejših ključnih fazah. Vse skupaj se odraža tudi v finančni dobrobiti naročnikov, saj prihranki na račun optimizacije projekta, stroškovno učinkovitih rešitev, subvencij in nižjih obratovalnih stroškov za nekajkrat presegajo izdatke takšne storitve.

Ozaveščeni obiskovalci vabljeni na predstavitev spletne aplikacije PORABImanj energije – Brezplačno in preprosto preverjanje prihrankov energije v gospodinjstvih, ki jo bo pripravilo podjetje Informa Echo v torek, 12. aprila, ter v petek, 15. aprila, od 11. do 12. ure in od 16. do 16.45. V okviru predstavitve spletne aplikacije bo s praktičnimi primeri predstavljena  nova generacija nevtralnega svetovalca, ki ga strokovni tim pripravlja za prodor na trg Evropske unije.

Ko seštejemo račune in položnice, ki jih mesečno plačujemo za ogrevanje, električno energijo in gorivo bo večina ugotovila, da je skupni strošek za energijo na drugem mestu za hrano v strukturi stroškov vsakega gospodinjstva. Zato je smiselno biti pozoren na porabo energije pri investicijah v prenovo stavb, pri menjavi ogrevalnega sistema ali pri nakupu klimatske naprave, gospodinjskih in drugih električnih aparatov in avtomobilov. To za mnoge predstavlja velik izziv zaradi pomanjkanja znanja in informacij.

Brezplačni spletni energetski svetovalec PORABImanj je lahko v veliko pomoč pri preverjanju možnih prihrankov pri ogrevanju, klimatizaciji, električnih napravah in avtomobilskem prevozu. Z neodvisnimi izračuni in strokovnimi nasveti je nepogrešljiv pri odločitvah o investicijah. Na podlagi vnesenih podatkov o dejanski rabi energije, aplikacija v hipu izračuna prihranke pri energiji, okvirne investicije in vračilno dobo za načrtovane ukrepe. S svetovalcem PORABImanj so odločitve glede možnih prihrankov veliko lažje.

Stavbe kulturne dediščine in energetska prenova je naslov predavanja, ki bo od srede, 13.aprila, do petka, 15. aprila, vsak dan potekalo od 15.00 do 15.30. Ideja o energetski prenovi konkretne stavbe kulturne dediščine se lahko pojavi v različnih kontekstih, kot so vzdrževalna dela, statična in protipotresna sanacija, sprememba namembnosti in uporabe stavbe, ekonomska optimizacija, celovita sanacija po izrednih dogodkih ali pa prijava na razpise za sofinanciranja projektov prenove. V predstavitvi bo prikazano, kako se lotiti energetske prenove stavb, ki so varovane s predpisi o varstvu kulturne dediščine, in jih pri tem obravnavati ne samo kot samostojen objekt, ampak v okviru danosti in posebnosti okolja, v katerega so umeščene. To tudi pomeni, da je treba načrte energetske prenove uskladiti z morebitnimi načrti za prenovo ali širitev lokalne energetske infrastrukture in izgradnjo pametnih omrežij, pri ukrepih, ki se nanašajo na energente, pa upoštevati vsebino lokalnega energetskega koncepta.

Predinvesticijsko optimiranje projektov za gradnjo in prenovo stavb s pomočjo sodobnih metod numeričnega modeliranja, ki je namenjeno tako investitorjem kot tudi projektantom, bo potekalo v četrtek, 14. aprila, od 11. do 12. ure. Oboji se namreč srečujejo z vprašanji na temo optimizacije zasnovanih investicijskih ukrepov za stavbe. Cilj takšne predinvesticijske optimizacije je zagotavljanje visoke učinkovitosti tehničnih rešitev v energetskem, ekonomskem in okoljskem smislu s sočasnim ciljem zagotavljanja čim višjega ugodja za uporabnike prostorov. Načrtovane rešitve (arhitekturni in gradbeni ukrepi, rešitve na področju strojnih in elektro instalacij, itd.) v projektih za nove stavbe ali pa v projektih za celovite prenove delujejo v medsebojnih povezavah, ki jih brez uporabe naprednih numeričnih orodij ne moremo prepoznati in ovrednotiti. Takšne ugotovitve so namreč ključnega pomena za nadaljnje predinvesticijsko usklajevanje in optimiranje rešitev.

Rezultati analiz pogosto vplivajo celo na ključne spremembe v samem konceptu zasnove, brez katerih bi prvotna idejna zasnova vodila v neoptimalno obratovanje stavbe, dolgoročno višje stroške obratovanja in manj ustrezne razmere za uporabnika.

Predstavljene bodo osnove in značilnosti dinamičnega obratovanja na primeru sodobne hiše. Konkretni rezultati in ugotovitve za optimizacijo bodo predstavljeni tudi na primerih kompleksnejših večjih stavb.

Primeri dobrih praks – manjše razstave

•             Demonstracijski primer trajnostne gradnje - v okviru programa FP7, projekta EE HIGHRISE, demonstracijski primer trajnostne pasivne večstanovanjske stavbe, Eko srebrna hiša v Ljubljani, so  bili predstavljeni rezultati monitoringa energijskih kazalnikov po prvem letu obratovanja stavbe  (inteligentni krmilni sistem, e-mobilnost, sončna elektrarna, meritve mikroklimatskih parametrov ter okolju in zdravju škodljivih delcev, ….);

•             Trajnostno ogrevanje (sistemi daljinskega ogrevanja, toplotne črpalke, rekuperatorji, kogeneracija, …);

•             Trajnostna mobilnost - primer dobrih praks in ogled električnega avtomobila, e-  polnilnica;

•             Trajnostna gradnja – primer gradnje hiše iz opeke, reševanje detajlov, toplotnih in zvočnih mostov ter zagotavljanje zrakotesnosti.


 
 
 

Koledar novic

 
maj 2022
P T S Č P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.