GRADNJA IN PRENOVA STAVB- izzivi in novosti na poti h razogljičenju stavb

GRADNJA IN PRENOVA STAVB-  izzivi in novosti na poti h razogljičenju stavb

29. oktober 2021

GRADNJA IN PRENOVA STAVB- izzivi in novosti na poti h razogljičenju stavb

Vabljeni na sejem DOM plus na Gospodarsko razstavišče v Ljubljano od srede, 10. novembra, do nedelje, 14. novembra 2021, med 11. in 18. uro na strokovne dogodke v zvezi z gradnjo in prenovo stavb.
Obiskovalcem sejma in stroki bodo na voljo brezplačni in neodvisni strokovni nasveti, prikazi primerov dobre prakse in več dogodkov v obliki živega laboratorija v povezavi z razogljičenjem stavbnega fonda.

Zainteresirani se bodo seznanili predvsem z ukrepi in rešitvami na poti h čim hitrejšemu razogljičenju stavbnega fonda, saj moramo za dosego zastavljenih ciljev prenavljati (in tudi graditi) stavbe, ki bodo trajnostne, predvsem pa korenito spremeniti naše bivalne navade.
Zaradi pogostejših ekstremnih vremenskih pojavov, povezanih s klimatskimi spremembami, smo na ravni Evropske unije in tudi pri nas sprejeli številne ukrepe in mehanizme za blaženje podnebnih sprememb, pa tudi zavezo, da bo Evropa postala prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. Torej, kako bomo gradili in prenavljali v bodoče, kakšni finančni mehanizmi so na voljo, katere znanja in veščine morajo imeti izvajalci in projektanti ter kaj morajo vedeti investitorji o sodobnih trendih gradnje izveste na razstavno svetovalnem prostoru GI ZRMK v avli v Predverju dvorane Kupola.

Brezplačni in neodvisni strokovni nasveti

Za obiskovalce sejma so na voljo od 11. do 18. ure nasveti neodvisnih strokovnjakov, ki vam bodo svetovali pri gradnji in prenovi hiše ali stanovanja. Od letošnjega leta je obvezna gradnja skoraj ničenergijskih hiš, ki morajo biti čim bolj energetsko učinkovite in uporablati v čim večji meri obnovljive vire energije ob upoštevanju vseživljenjskih stroškov. Posebno pozornost namenjamo celoviti prenovi stavb, saj so starejše stavbe energetsko zelo potratne, požarno in potresno nevarne ter ne zagotavljajo zdravega bivalnega in delovnega okolja, poleg tega pa so tekoči obratovalni stroški nesorazmerno visoki, več na URNIKU SVETOVANJ.

Arhitekt svetuje
Nasveti arhitekta vam bodo v pomoč pri načrtovanju celovite prenove hiše ali stanovanja, ki ne pomeni le dodatne toplotne izolacije fasade, temveč temelji na ukrepih in rešitvah, ki so za dano stavbo najugodnejši s tehnično-tehnološkega in tudi stroškovnega vidika. Svetovali vam bomo tudi pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve ter sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja in sodobnih načelih bivanja.

Stroškovni vidik gradnje – gradnja hiše iz opeke
V zadnjih desetletjih imamo pri nas precej izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem in skoraj ničenergijskem standardu, manj pa smo seznanjeni o gradnji klasično zidane hiše iz opeke, čeprav so nekateri celo prepričani, da pasivna gradnja oz. trajnostna gradnja hiše iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bomo predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti s poudarkom na finančnem vidiku.

Raba energije v stavbah

Nasvet vam bo v pomoč pri načrtovanju finančnih sredstev za dolgoročno optimalno rabo energije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in tudi za pripravo tople sanitarne vode. Svetovali vam bomo tudi glede meril pri izbiri ogrevalnega sistema in naprav, regulaciji, sistemov prezračevanja in hlajenje, možnostih rabe obnovljivih virov energije, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe in drugih ukrepih, ki pripomorejo h učinkoviti rabi energije v stavbah.

O oknih in vratih
Izbira oken in vrat ni enostavna odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb težko odločimo glede tehnično-tehnoloških rešitev in lastnosti, ki jih mora imeti okno na dani lokaciji. Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati pred nakupom izdelkov?
Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi pri nas. Pri tovrstni vgradnji moramo že v fazi načrtovanja predvideti primerno velikost odprtine, način in vrsto pritrjevanja in tesnjenja rege v treh ravneh med okvirjem in konstrukcijo. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji je Znak kakovosti v graditeljstvu.

Prosimo, da na svetovanje s seboj prinesete načrte, skice ali fotografije, da vam bodo svetovalci lahko podali kakovosten nasvet, ki ustreza dejanskemu stanju.

Samodejne predstavitve

Samodejne predstavitve so namenjene celoviti prenovi stavb z upoštevanjem vseh ključnih vidikov ter rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih in tudi individualnih stavbah. S preskušenimi metodami (pregled stavbe, test zrakotesnosti, termografija, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije, ...) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju.
Zakaj je izdelava projekta energetske prenove stavbe (PEP), ki vključuje tudi ukrepe za povečanje potresne in požarne varnosti in sanacijo vlage ob upoštevanju stroškovnega optimuma. PEP vključuje vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji, zmanjša raba energije, stavba je potresno varnejša in videz stavbe privlačnejši.
Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do zagotavljanja kontrole kakovosti in končne izvedbe. več na URNIKU.

Mednarodni projekti

Mednarodni projekt HAPPEN iz programa Obzorje 2020 je namenjen razvoju in širjenju pristopa k globoki oz. celoviti prenovi stanovanjskih stavb, posebej prilagojenih za države na območju Sredozemlja. Organizacijske in tehnične rešitve ter oblike financiranja so uporabljene tudi na pilotnih primerih, informacije z rezultati pa so dostopne preko digitalne platforme.

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE iz programa LIFE poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. V okviru projekta poteka razvoj in implementacija slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje, vzporedno pa tudi usposabljanje ključnih deležnikov in nadgradnja certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, več na spletni povezavi.

Prikaz primerov dobre prakse –razstava

Obiskovalcem bodo na voljo vzorčnih primerih gradnje klasično zidane in montažne gradnje, različne toplotne izolacije in sistemi toplotne zaščite, sodobna okna in njihova vgradnja, prikazi prezračevalnega sistema, male komunalne čistilne naprave in izvedba ravne strehe.

Živi laboratorij

Celovita prenova stavb pomembno prispeva k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov (TGP). Uvedba novih pristopov pri prenovi stavb upošteva znižanje emisije TGP za 55 % do leta 2030 s pogledom na leto 2050, ko naj bi dosegli podnebno navrtanost. Z novimi rešitvami želimo odpraviti ovire, s katerimi se pri prenovi srečujejo lastniki stavb, uvesti sistem zagotavljanja kakovosti v vseh fazah prenove in uporabnikom stavb omogočili zdravo in ugodno bivanje, saj bodo slednje v uporabi do leta 2050 oz. še dlje. Več na URNIKU.

Celovita prenova večstanovanjskih stavb z MedZEB pristopom

V sredo, 10. novembra, med 12.30 in 14. uro in med 17. in 18.30 ter v petek, 12. novembra 21, med 12.30 in 14. uro bodo potekali strokovni dogodki na temo prenove stavb v obliki živega laboratorija. Na dogodek vabljeni upravniki, investitorji oz. lastniki/uporabniki stavb, projektanti, nadzorniki, skladi, finančne ustanove in ostali zainteresirani.

V projektu HAPPEN (2018-2021) iz programa Obzorje 2020 smo v sodelovanju s raziskovalnimi partnerji in stanovanjskimi skladi iz sredozemskih držav razvili MedZEB pristop za spodbujanje celovite prenove večstanovanjskih stavb in ga poskusno uporabili na nekaj pilotnih projektih v Italiji, Franciji, Španiji, Grčiji, Malti, Hrvaški in v Sloveniji. Slovenski pilotni projekt je prispeval Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

V MedZEB pristopu k prenovi še posebej izpostavljamo »stroškovno optimalne pakete rešitev za prenovo«, ki jih lahko izvajamo tako v "enem koraku" - vse naenkrat, kot tudi postopoma - "korak za korakom"; inovativno obliko financiranja imenovano "prilagodljivo energetsko posojilo" ter »MedZEB postopek prenove in prostovoljno certifikacijsko shemo«, ki je jamstvo za kakovost izvedenih ukrepov in doseganje prihrankov po vsakem zaključenem koraku postopne prenove stavbe.
Predstavljena bodo nova znanja in pristopi pri celoviti prenovi stavb, ki sledijo načelu »najprej energetska učinkovitost«, nato prehod na obnovljive vire energije, vsaj 60 % zmanjšanje rabe energije ob celovitih stroškovno učinkovitih ukrepih, čim manj vgrajenih emisij v uporabljenih gradivih, več recikliranih materialov, arhitekturno tehnične rešitve z upoštevanjem pričakovanih podnebnih sprememb, pomemben del odpravljanja ovir pa so tudi novi finančni mehanizmi, ki bodo olajšali dejansko izvedbo celovite prenove stavb, in zmanjševanje tveganj glede doseganja prihrankov.
HAPPEN platforma na spletni strani projekta (https://medzeb-happen.eu) služi kot digitalna tržnica orodij namenjenih povezovanju ponudbe in povpraševanja na področju prenove večstanovanjskih stavb, da bi razdrobljen trg prenove stavb povezala v učinkovitejše verige in spodbudila prenovo stavb. Platforma je namenjena uporabnikom, ki želijo prenavljati svoje stavbe in projektantom ter izvajalcem, ki željo razširiti svoja znanja, veščine in poslovne povezave. Namenjena je tudi vsem, ki lahko z boljšim poznavanjem trga prenove vplivajo na obsežnejše izvajanje celovite prenove stavb.
Udeležba na dogodkih je brezplačna, kljub temu prosimo za predhodne prijave zaradi organizacije in izvedbe živega laboratorija preko spletne prijave oz. povezave.

ZKG PLATFORMA

V četrtek, 11. novembra 21, med 12.30 in 14. uro in med 17. in 18.30 vabljeni strokovnjaki, investitorji in tudi obiskovalci sejma na ZKG platformo v obliki živega laboratorija, ki bo potekal v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (www.care4climate.si) pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. V okviru projekta poteka več akcij, ki bodo pripomogle h zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in blaženju podnebnih sprememb.

Ena izmed nalog v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE je razvoj, priprava in implementacija meril za celovito trajnostno vrednotenje gradnje in prenove stavb v okviru nacionalne certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, kjer so v merilih za primerjalno vrednotenje upoštevane vse faze gradnje ali prenove stavb, t.j. od načrtovanja investicije do izvedbenih projektov za gradnjo in končne izvedbe s ciljem zagotavljanja kakovosti. Na dogodku bodo predstavljena merila za vrednotenje. V nadaljevanju bodo projektanti, nadzorniki, investitorji in izvajalci iz svojega zornega kota predstavili svoja mnenja in stališča glede postopkov, potreb, možnosti in priložnosti, s katerimi se srečujejo pri svojem delu in kakšen doprinos ima po njihovem mnenju nacionalna certifikacijska sheme Znak kakovosti v graditeljstvu v praksi – www.trajnostnagradnja.si.
Udeležba na obeh dogodkih je brezplačna, kljub temu prosimo za predhodne prijave zaradi organizacije in izvedbe živega laboratorija preko spletne prijave oz. povezave.

Vljudno vabljeni

Aktivnosti se izvajajo v okviru mednarodnih projektov HAPPEN iz programa Obzorje 2020 in LIFE IP CARE4CLIMATE iz programa LIFE, saj naslavljata ukrepe, povezane z blaženjem podnebnih sprememb in prenovo stavb z upoštevanjem načel trajnostne gradnje.

 
 
 

Koledar novic

 
julij 2022
P T S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.