SPREMLJEVALNI PROGRAM GI ZRMK NA SEJMU DOM

SPREMLJEVALNI PROGRAM GI ZRMK NA SEJMU DOM

09. marec 2023

SPREMLJEVALNI PROGRAM GI ZRMK NA SEJMU DOM

Trajnostna gradnja stavb postaja v našem okolju že skoraj standard. Še pred skoraj desetletjem je bila gradnja t.i. pasivne stavbe zadnji hit, ki so si jo lahko privoščili le posamezniki. Danes je gradnja skoraj ničenergijske stavbe zakonska obveza, torej uveljavljen standard gradnje, ki ima višje zahteve kot pasivna gradnja hiše. Na obzorju pa se že zarisujejo zametki skoraj ničemisijskih stavb, to so hiše, ki jih bomo gradili v bodoče.

Gradbeni inštitut ZRMK (GI ZRMK) tudi tokrat pripravlja na sejmu DOM, ki bo potekal od 22. do 26. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, bogat spremljevalni program za vse, ki že gradite ali prenavljate in tudi za tiste, ki to načrtujete. V zadnjih desetletjih sta se gradnja in prenova stavb korenito spremenili. Razlogov je več, napredek tehnike in tehnologije, višje zahteve glede bivalnih in delovnih pogojev, spremenjen življenjski slog, okoljska problematika, povezana z vse bolj očitnimi podnebnimi spremembami ter nenazadnje tudi zavedanje, da se moramo začeti obnašati kot dober gospodar in za nepremičnino tudi skrbeti.

Dogodki se bodo odvijajo v okviru integralnega porjekta LIFE IP CARE4CLIMATE v koordinaciji Ministsrtva za okolje, podnebje in energijo in še 14 partnerjev v projektu ter je sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Obiskovalci sejma bodo iz prve roke zvedeli kako moramo graditi in prenavljati »po novem«. Na voljo bodo neodvisni in brezplačni strokovni nasveti, samodejne predstavitve in strokovni dogodki, ki bodo naslavljali ukrepe in rešitve pri gradnji trajnostnih stavb in kako pristopiti k celoviti prenovi stavb za čim hitrejše razogljičenju stavbnega fonda, kar naslavlja tudi integralni projektov LIFE IP CARE4CLIMATE  in v okviru katerega, kot je že bilo uvodoma omenjeno, poteka celoten spremljevalni dogodek. 

Brezplačni in neodvisni strokovni nasveti

Na sejmu DOM bodo za obiskovalce sejma vsak dan na voljo od 11. do 18. ure nasveti neodvisnih strokovnjakov, ki vam bodo svetovali pri gradnji in prenovi hiše ali stanovanja. Zvedeli boste kako poteka načrtovanje in gradnja skoraj ničenergijskih hiš, ki morajo biti čim bolj energetsko učinkovite in uporablati v čim večji meri obnovljive vire energije za delovanje stavbe ob upoštevanju vseživljenjskih stroškov. Posebno pozornost namenjamo celoviti prenovi stavb, saj so starejše stavbe energetsko zelo potratne, požarno in potresno nevarne ter ne zagotavljajo zdravega bivalnega in delovnega okolja, poleg tega pa so tekoči obratovalni stroški nesorazmerno visoki.

Na tej POVEZAVI najdete urnik svetovanj, v nadaljevanju na kratko predstavljena vsebina svetovanj:

Arhitekt svetuje

Nasveti arhitekta vam bodo v pomoč pri načrtovanju celovite prenove hiše ali stanovanja, ki ne pomeni le dodatne toplotne izolacije fasade, temveč temelji na ukrepih in rešitvah, ki so za dano stavbo najugodnejši s tehnično-tehnološkega in tudi stroškovnega vidika. Svetovali vam bomo tudi pri izbiri najustreznejše lokacije, razporeditvi, orientaciji, velikosti in namembnosti prostorov, smotrnosti posamezne odločitve ter sodobnih likovnih in tehničnih načelih projektiranja in sodobnih načelih bivanja.

Kako do gradbenega dovoljenja po novi prostorsko gradbeni zakonodaji

Kakšne spremembe nas čakajo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja po novem. Bo z novo zakonodajo postopek enostavnejši, preglednejši in cenejši. Kdo so po novem udeleženci v postopku, katera mnenja (soglasja) bomo potrebovali in kakšne novosti in spremembe nas čakajo ter na vrsto drugih vprašanj.

Statik svetuje

Pri prenovah hiš ali stanovanj se večkrat srečamo z dilemo ali se lahko ruši nosilni ali vezni zid ali lahko izvedemo preboj, kje in kako zgraditi nov dimnik in ali zamenjati leseni strop z armirano betonskim ali montažnim. Problematične so lahko tudi manjše ali večje razpoke na hišah. Nasveti statika vam bodo v pomoč pri vseh dilemah, svetovali vam bodo tudi glede potresne varnosti in smiselnosti utrditve starih zidov.

Temeljenje hiš, geomehanske preiskave tal in zaščita pred plazenjem tal

Na svetovanje vabljeni vsi, ki se zanimate za najprimernejši način temeljenja (novogradnja ali se vam hiša poseda) ter kdaj in katere preiskave je smiselno izvesti preden pričnemo z načrtovanjem hiše. Vabljeni tudi tisti, ki opažate posedanja (plazenje) na terenu v okolici hiše in tisti, ki načrtujete prenovo, pa ne veste, kje potekajo inštalacije v hiši ali na dvorišču.

Celovita prenova stavb:
gradbeno svetovanje - izbira in izvedba hidro in toplotne zaščite - reševanje detajlov - načrtovanje gradnje in prenove stavb
Svetovanje je namenjeno vsem, ki potrebujejo konkretni nasvet z detajlnimi rešitvami sestav gradbenih elementov, izbire in izvedbe hidroizolacije in toplotne izolacije temeljev, sten, teras, balkonov in streh.
Pridobiti bo možno nasvet glede načrtovanja pri novogradnji in prenovi, npr. izvedba cokla, ograje, zaključkov, prebojev, odpravo toplotnih in zvočnih mostov.

Stroškovni vidik gradnje - hiše iz opeke

V zadnjih desetletjih imamo pri nas precej izkušenj z gradnjo montažnih hiš v pasivnem in skoraj ničenergijskem standardu, manj pa smo seznanjeni o gradnji klasično zidane hiše iz opeke, čeprav so nekateri celo prepričani, da pasivna gradnja oz. trajnostna gradnja hiše iz opeke ni možna. Na svetovanju vam bomo predstavili oba sistema gradnje, njihove prednosti in pomanjkljivosti s poudarkom na finančnem vidiku.

Raba energije v stavbah: ogrevanje, prezračevanje in hlajenje
Obnovljivi viri energije

Nasvet o učinkoviti rabi energije in uporabi obnovljivih virov energije v stavbah vam bo v pomoč, kako svoja finančna sredstva učinkovito in dolgoročno ustrezno uporabiti pri gradnji ali obnovi hiše, stanovanja ali naprav. Zainteresiranim nudimo strokovno, brezplačno in neodvisno svetovanje o energetski sanaciji stavb ali energetski zasnovi novogradenj, toplotni zaščiti zunanjega ovoja stavb, izbiri ustreznih oken, zasteklitve ter ostalega stavbnega pohištva, izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav, regulaciji ogrevalnih naprav, izbiri sistema za prezračevanje stavbe ali sistema za hlajenje, uporabi obnovljivih virov energije pri oskrbi stavbe z energijo, izbiri ustreznega energenta glede na danosti lokacije in značilnosti stavbe, zmanjšanju porabe goriva, vodenju energetskega knjigovodstva, pripravi tople sanitarne vode ter možnosti pridobitve nepovratnih sredstev in kreditov.

O oknih in vratih

Izbira oken in vrat ni enostavna odločitev, saj se v poplavi najrazličnejših ponudb težko odločimo glede tehnično-tehnoloških rešitev in lastnosti, ki jih mora imeti okno na dani lokaciji. Je energetska učinkovitost res edino merilo? Katera dokazila moramo zahtevati pred nakupom izdelkov?
Sodobna vgradnja, bolj poznana kot vgradnja, skladna z RAL smernico, postaja standard tudi pri nas. Pri tovrstni vgradnji moramo že v fazi načrtovanja predvideti primerno velikost odprtine, način in vrsto pritrjevanja in tesnjenja rege v treh ravneh med okvirjem in konstrukcijo. Eden izmed certifikatov, ki označuje najboljše izdelke in storitve v Sloveniji je Znak kakovosti v graditeljstvu.

Primeri vključevanja v mednarodne RR projekte

Svetovanje je namenjeno podjetjem, ki želijo izboljšati svojo konkurenčnost in uspešnost na podlagi novih znanj, tehnologij, poslovnih modelov in razvojnega sodelovanja. Priložnosti bomo opisali v okviru tekočih projektov Slovenskega gradbenega grozda. Zvedeli pa boste tudi, kaj dejansko pomeni sodelovanje v inovacijskih grozdih in kaj to prinaša.

Prosimo, da na svetovanje s seboj prinesete načrte, skice ali fotografije, da vam bodo svetovalci lahko podali kakovosten nasvet, ki ustreza dejanskemu stanju.
Samodejne predstavitve

Samodejne predstavitve so namenjene celoviti prenovi stavb z upoštevanjem vseh ključnih vidikov ter rešitve najpogostejših težav, s katerimi se soočajo lastniki stanovanj v večstanovanjskih in tudi individualnih stavbah. S preskušenimi metodami (pregled stavbe, test zrakotesnosti, termografija, mikroklimatski parametri, statična presoja nosilne konstrukcije, ...) se odkriva pomanjkljivosti na stavbi in šibke točke na njenem ovoju.
Zakaj je izdelava projekta energetske prenove stavbe (PEP), ki vključuje tudi ukrepe za povečanje potresne in požarne varnosti in sanacijo vlage ob upoštevanju stroškovnega optimuma. PEP vključuje vse potrebne korake do zaključka optimalne (stroškovno in kakovostno) celovite prenove stavbe. S premišljeno vodeno prenove se izboljšajo bivalni pogoji, zmanjša raba energije, stavba je potresno varnejša in videz stavbe privlačnejši.
Prikazan bo tudi primer energetske prenove na konkretni večstanovanjski hiši, od načrtovanja, izračunov, izbire rešitev, izvajalcev do zagotavljanja kontrole kakovosti in končne izvedbe. Urnik predstavitev je na tej POVEZAVI.

Kazalniki trajnostne gradnje in razogljičenje stavbnega fonda

Strokovni javnosti bo v okviru integralnega projekta LIFE IP CARE4CLIMATE, ki poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor, na voljo več strokovnih dogodkov, saj poteka razvoj in implementacija slovenskega sistema za vrednotenje trajnostne gradnje oz. razvoj slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje, vzporedno pa tudi usposabljanje različnih deležnikov in nadgradnja certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, kjer poteka razvoj, priprava in implementacija meril za celovito trajnostno vrednotenje gradnje in prenove stavb v okviru nacionalne certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu.  

Prikaz primerov dobre prakse – razstava

Obiskovalcem bodo na voljo vzorčnih primerih gradnje hiš s trajnostnimi pristopi konstrukcijskih sistemov, različne toplotne izolacije in sistemi toplotne zaščite, sodobna okna in njihova vgradnja, prikazi prezračevalnega sistema, rezrvoar za različne namene (cisterna, čistilna naprava, požarna vodo, vodohram, ...), inovativni sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja, primeri dobre prakse celovite prenove stavb in različne rešitve izdelkov iz lesa ter tudi prikaz različnega jagodičevja in sadnega drevja, primernega za balkone, terase, lože in vrtove.

Strokovni dogodki

Za strokovno javnost (projektanti, investitorji, proizvajalci, izvajalci in ostala zainteresirana javnost) so na voljo trije dogodki z orisom trajnostnega pristopa pri načrtovanju, gradnji (tudi prenovi) in uporabi stavbe s servisiranjem in vzdrževanjem v celotni življenjski dobi. Urnik dogodkov najtete TUKAJ, več na spletni strani TRAJNOSTNAGRADNJA.SI

Delavnica - Razogljičenje stavb in Znak kakovosti v graditeljstvu: dogodek bo potekal v sredo, 22. marca 2023, med 10.30 in 12.30 v dvorani Forum. Obravnavana tematika bodo nove »zelene« kategorije Znakov kakovosti, ki se razvijajo v okviru certifikacijske sheme Znak kakovosti v graditeljstvu, ki je garant višje in preverjene kakovosti pri zelenem prehodu.

Spremljevalni dogodek - Zagotavljanje kakovosti pri prenovi stavb: doseganje želene kakovosti pri prenovi stavbe, od načrtovanja, izvedbe do nadzora in financiranja, ni modna muha, temveč proces, ki zahteva veliko znanja, izkušenj, sistematičnosti in usklajenosti vseh vpletenih deležnikov, saj si ne smemo in ne moremo privoščiti slabših pogojev bivanja, pa tudi ne npr. slabše požarne varnosti ali manjše potresne odpornosti stavbe.

Delavnica - Slovenski kazalniki trajnostne gradnje na podlagi EU okvirja Level(s): Evropska komisija je za poenotenje razpršenih pristopov pripravila evropski okvir Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje, ki postaja osrednji instrument podpore izvajanju evropske politike na področju krožnega gospodarstva v graditeljstvu, graditve z mislijo na celotni življenjski cikel stavbe in razogljičenja stavb. Na delavnici bo predstavljen nadaljnji razvoja slovenskih kazalnikov trajnostne gradnje (SLO kTG), ki predstavljajo nacionalno prilagoditev evropskega okvira Level(s) za vrednotenje trajnostne gradnje.

Slavnostna podelitev okoljskega certifikata ZNAK KAKOVOSTI V GRADITELJSTVU

Na večernem sprejemu, ki ga organizira Gospodarsko razstavišče, bo potekala tudi slavnostna podleitev okoljski certifikatov Znak kakovosti v graditeljstvu ali na kartko znak ZKG, ki ga prejmeta podjetje Satler okn ain vrata iz Poljčan za "Sodobno vgradnjo zunanjega stavbnega pohištva Satler" in podjetje Roto Eco iz Puconcev za "Povozni rezervoar Rottera drive".

 Vljudno vabljeni, da se nam pritružite na sejmu DOM na gospodarskem razstavišču v Ljubljani med 22. in 26. marcem 2023.

 

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.