Episcope in Tabula

Episcope

Projekt EPISCOPE, sofinanciran preko programa IEE, vključuje 17 projektnih partnerjev iz 16ih evropskih držav ter enega pridruženega partnerja. Ključni cilj projekta predstavlja analizo scenarijev energetske učinkovitosti stanovanjskega fonda na nacionalni in lokalni ravni. Dodatno analizo možnih prihrankov energije in ovrednotenje stanovanjskega fonda glede na zahteve okolijske zakonodaje. Posamezni rezultati analiz scenarijev so prikazani v ločenih poglavjih za stanovanjski fond v občini Kočevje in nacionalni stanovanjski fond.

Na prvi pogled se zdi, da je pridobivanje natančnih podatkov o rabi energije v stavbah sekundarnega pomena primerno le za podlage v okviru različnih strokovnih razprav. V okviru projekta EPISCOPE je bil poudarek podan ravno na področje pridobivanja kvalitetnih podatkov o stavbnem fondu. Konzorcij projekta je mnenja, da so ravno kakovostni in zanesljivi podatki ključni pri oblikovanju učinkovitih razvojnih strategij na področju varovanja okolja. Brez zanesljive baze podatkov, celotna razprava nima trdne osnove. Razpolaganje z zanesljivimi podatki pa je težava, s katero se srečuje večina podatkovnih baz stavbnega fonda v Evropi.

Monitoring stanovanjskega stavbnega fonda mora zagotoviti bistvene podatke, kot so podatki o rabi energije in podatki o izvedbi tehničnih ukrepov na področju energetske učinkovitosti. Na nacionalni ravni so danes na voljo podatki o končni rabi energije in strukturi energentov za različne sektorje (vključno z gospodinjstvi). Te podatke se lahko uporabi za vrednotenje energetskih bilanc in za določitev ravni izpustov toplogrednih plinov. Za natančnejšo obravnavo stavbnega fonda, pa ti podatki niso dovolj. Z golimi podatki o rabi energije, ne moremo natančno določiti razlogov za prihranek energije, kar posledično onemogoča spremljanje razvoja in vrednotenje učinkovitosti posameznih ukrepov. Že samo zaradi ne najbolj natančnega postopka normiranja vremenskih podatkov, je težko ovrednotiti kratkoročne učinke posameznih ukrepov. Bistvenega pomena na tem mestu predstavlja kombinacija podatkov o izvedbi tehničnih ukrepov in podatkov o rabi energije.


Konzorcij

 • IWU - Institute for Housing and Environment Germany
 • BPIE - Buildings Performance Institute Europe Belgium
 • ZRMK -  Building and Civil Engineering Institute ZRMK Slovenia
 • SBi - Danish Building Research Institute, Aalborg University Denmark
 • AEA - ustrian Energy Agency ustria
 • BRE - Building Research Establishment Ltd United Kingdom
 • NOA - National Observatory of Athens Greece
 • VITO  - Flemish Institute for Technological Research Belgium
 • POLITO - Politecnico di Torino – Department of Energy Italy
 • STU-K - STU-K Czech Republic
 • Energy Action - Energy Action Limited Ireland
 • BME - Budapest University of Technology and Economics Hungary
 • IVE - Valencian Institute of Building Spain
 • CUT - Cyprus University of Technology Cyprus
 • DUT - Delft University of Technology Netherlands
 • Pouget - Pouget Consultants France
 • NTNU - Norwegian University of Science and Technology Norway


Kaj je Tabula

TABUL je projekt iz sklopa Intelligent Energy Europe, pri katerem se gradi enotna evropska struktura tipologije objektov. Na podlagi enotne strukture je vsaka država partnerica izdelala svojo nacionalno tipologijo stavb, stavb s podobnimi energijskimi lastnostmi.

Tipične stavbe predstavljajo najpogostejše stavbe v državi glede na leto izgradnje, velikost, toplotno zaščito in vgrajene sisteme.

Končni rezultat projekta je spletna stran in spletno orodje, ki bo omogočala uporabo tipologije stavb za različne namene, med drugim za energijsko svetovanje in za oceno stanja stavbnega fonda na državni ali lokalni ravni.

Trajanje projekta: Od junija 2010 do maja 2012.

Koordinator: Tobias Loga, t.loga(a)iwu.de, IWU – Institute for Housing and Environment Germany.

Koordinator slovenskega partnerja: Marjana Šijanec Zavrl, marjana.sijanec(a)gi-zrmk.si

Spletna stran: www.building-typology.eu


Konzorcij:

 • IWU – Institute for Housing and Environment (DE)
 • NOA – National Observatory of Athens (GR)
 • ZRMK – Gradbeni inštitut ZRMK (SI)
 • POLITO – Politecnico di Torino – Department of Energetics (IT)
 • ADEME – Agence de l'Environment et de la Maîtrise de l'Energie (FR)
 • AEA – Austrian Energy Agency (AT)
 • Energy Action – Energy Action Limited (IE)
 • VITO – Flemish Institute of Technological Research (BE)
 • NAPE – Narodowa Agencja Poszanowania Energii (PL)
 • SOFENA – SOFIA ENERGY AGENCY (BG)
 • MDH – Mälardalens university (SE)
 • STU-K – Structural Design (CZ)
 • SBi – Danish Building Research Institute (DK)


Tipologija stavb

Vsaka stavba je edinstvena. Nobena stavba ni enaka drugi, tako kot nobena snežinka ni enaka drugi snežinki. Če pogledamo od daleč pa lahko rečemo, da so si snežinke podobne. Za stavbe velja enako. Ob določenih predpostavkah lahko posamezne stavbe združimo v skupine in jih predstavimo s tipičnimi stavbami. Tipična stavba neke skupine stavb je nekakšne povprečen približek vsem stavbam v tej skupini. Na tak način lahko vse stavbe razvrstimo v skupine in za vsako skupino določimo tipično stavbo. Takrat smo oblikovali tipologijo stavb.

Razvrščanje stavb v skupine lahko naredimo za različne namene. Poznamo arhitektonsko tiplologijo stavb, tipologijo stavb glede na namembnost, tiplogijo stavb za klasifikacijo gradenj, ipd. Mi obravnavamo tipologijo energetske učinkovitosti stavb. Stavbe smo razvrstili v skupine tako, da imajo stavbe v skupini podobno energetsko učinkovitost.

Tipologija stavb je razvrščanje stavb v razrede s podobnimi, najbolj pogostimi lastnostmi. TABULA predvsem obravnava energijske lastnosti stavb, ki so si zaradi različnih vzrokov med seboj podobne.

Tipologija stavb TABULA izdelana v letih od 2009 do 2012 temelji na energijskih lastnostih stanovanjskih stavb. Tipične stavbe predstavljajo najpogostejše stavbe v državi glede na leto izgradnje, velikost, toplotno zaščito in vgrajene sisteme. Stavbe so razvrščene v razrede glede na lastnosti, ki vplivajo na rabo energije za ogrevanje, prezračevanje in pripravo tople vode.

Glavna delitev je glede na:

 • kdaj je bila stavba zgrajena: razdelitev stavbnega fonda na različne starostne razrede
 • velikost stavbe: razdelitev stavbnega fonda na različne velikostne razrede (npr.: enodružinska hiša, vrstna hiša, večstanovanjska stavba, itd.)

Ta dva razreda predstavljata dve koordinatni osi matrike tipologije stavb. Poleg glavne razdelitve, pa lahko stavbe razdelimo še na:

 • vrste in starosti vgrajenih sistemov za oskrbo z energijo: leto vgradnje, vrsta ogrevalnega sistema, način priprave tople vode, ipd. To je obravnavano kot podrazred tipologije sistemi.
 • lokacije stavbe: lastnosti stavb, ki vplivajo na rabo energije, so med evropskimi regijami zelo različne. Ta razlika bo zajeta znotraj državnih tipologij. Države, ki imajo večje število klimatskih con, bodo lahko izdelale tipologijo za posamezno regijo v podrazredu posebni primeri.

Katere stavbe?

TABULA obravnava predvsem stanovanjske stavbe, vendar se dotika tudi nestanovanjskih.

Kako je zgrajena tipologija stavbe?

Izmed vseh stavb v državi se izbere stavbo, ki predstavlja določen razred (npr.: enodružinska hiša, zgrajena med 1945 in 1960). Taki stavbi se določi vse energijske lastnosti, ki vključujejo tudi vgrajene sisteme.

Stavbne lastnosti:

 • splošne: število nadstropij, uporabna površina, itd.
 • geometrijske: debeline in površine obodnih konstrukcij, itd.
 • toplotno fizikalne lastnosti ovoja: U vrednosti (glede na podrazred »elementi stavbe« )
 • vgrajeni sistemi za oskrbo z energijo (glede na podrazred »sistemi«)

Podrazredi:

 • Elementi stavbe: U vrednosti strehe, sten, oken, tal glede na leto izgradnje in energijskih ukrepov pri prenovah
 • Sistemi: izkoristki sistemov za proizvajanje, shranjevanje in distribucijo energije.

Nacionalna tipologija stavb bo predstavljena na dva načina:

 • 2D matrika: pregled vseh tipičnih stavb glede na velikost/obliko in leto izgradnje

Stavba: pregled ene tipične stavbe z vsemi njenimi lastnostmi od leta izgradnje, geometrijskih podatkov, toplotno fizikalnih lastnosti ovoja stavbe itd. Poleg tega bodo navedeni možni energijski ukrepi za posamezen element (debelina ovoja toplotne zaščite, nove U vrednosti, izkoristek sistema) in posledično potencialni energijski prihranki.

Rezultati slovenskega dela projekta:


Zakaj?

Tipologijo stavb lahko uporabljamo za:

1. Za energetsko svetovanje

Tipologijo stavb bo preko spleta lahko uporabljal lastnik stavbe sam ali pa s pomočjo svetovalca v energetski pisarni. Tipologija stavb služi kot izhodišče pri energetskem svatovanju. Svetovalec lastniku stavbe na podobni stavbi predstavi glavne energetske lastnosti stavbe, možne varčevalne ukrepe in njihov učinek. Poleg tega se bo tipologijo lahko uporabljalo za testiranje programske opreme svetovalcev.

2. Za oceno lokalnega stavbnega fonda

Za stanovanjske fonde, občinske uprave in upravnike večstanovanjskih stavb je tipologija stavb orodje za oceno energijske kvalitete fonda, s katerim upravljajo. S pomočjo tipologije lahko pridobijo mnogo informacij o posameznem tipu stavbe, ki jih nato projicirajo na celoten fond.

3. Za oceno stavbnega fonda na nivoju države

Nacionalna tipologija stavb se lahko uporabi za modeliranje energijske porabe stanovanjskih stavb posamezne države. Za to so potrebni dodatni podatki:

 • število posameznih tipov stavb in vgrajenih sistemov (frekvenčne porazdelitve)
 • obseg že izvedenih energijsko učinkovitih prenov
 • merjena poraba energije stavbnega fonda (za primerjavo z izračunanimi vrednostmi)

4. Sodelovanje strokovnjakov

Strokovnjaki držav vključenih v projekt:

 • Uporaba nacionalne tipologije stavb za namene kot so energetsko svetovanje, energijska ocena stavbnega fonda, izračun potencialnih prihrankov.
 • Sodelovanje v nacionalni svetovalni skupini TABULA, svetovanje pri razvoju nacionalne tipologije stavb.
 • Udeležba na delavnicah znotraj projekta TABULA.

Strokovnjaki iz držav, ki niso vključene v projekt:

 • Uporaba strukture TABULA za razvoj nacionalne tipologije stavb in njene uporaba.
 • Vzdrževanje nacionalne tipologije stavb.
 • Udeležba na mednarodni delavnici TABULA pozimi 2012 na Dunaju.


Kako lahko sodelujem?

Nacionalna svetovalna skupina (national advisory group)

Gradbeni inštitut ZRMK je slovenski partner projekta EIE Tabula, kjer bomo v naslednjih treh letih oblikovali tipologijo stavb z vidika njihovih gradbenih in energijskih lastnosti.

Na podlagi poznavanja tipičnih skupin stavb bomo lahko

 • po eni strani zanesljiveje predvidevali dinamiko energijske prenove obstoječega stavbnega fonda
 • po drugi strani pa strokovno podprli energetsko izkaznico stavbe in
 • tipizirali nasvete na področju stroškovno učinkovitih ukrepov za energijsko prenovo stavb.

S pismom podpore je projekt podprlo poleg nekaterih tujih inštitucij tudi naše Ministrstvo za okolje in prostor.

Vloga svetovalne skupine je predvsem informativno posvetovalne narave, saj želimo, da bi bilo naše delo čim bolj usklajeno z drugimi tekočimi projekti na tem področju in da bi bila tako izdelana tipologija stavb uporabna za čim več namenov.

Po uvodnih pogovorih predvidevamo da bo svetovalna skupina projekta EIE TABULA sestavljena iz okoli 8 članov iz različnih področij.

 • Ministrstvo za okolje in prostor: Saša Galonja
 • Ministrstvo za gospodarstvo: Boris Selan, Erik Potočar
 • Inštitut Jožef Stefan: Andreja Urbančič
 • Energetski svetovalec: Matjaž Valenčič
 • Geodetska uprava: Erma Pogorelčnik, Uroš Mladenovič
 • Informa Echo: Rajko Dolinšek

Rezultati projekta bodo na voljo vsem, sodelovanje v svetovalni skupini pa še posebej ponuja možnost usmerjanja strokovnega dela v tista področja, kjer smo že do sedaj preteklosti zaznali strokovni primanjkljaj (npr. energijsko učinkovita prenova stavbnega fonda).

Delo svetovalne skupine bo potekalo:

 • en sestanek letno,
 • korespondenca preko elektronske pošte in telefonskih razgovorov.

Vabimo vas, da se pridružite svetovalni skupini projekta EIE TABULA.


Poročilo

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.