Projekt Come2Com

Kaj je projekt Come2Com?

Konvencija županov predstavlja s prostovoljno zavezo občin za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov kakovostno nadgradnjo obveznih lokalnih energetskih konceptov (LEK).Do sedaj je 2827 evropskih občin že pristopilo k tej iniciativi Evropske komisije.

Projekt EIE Come2CoM (2010-2012) je namenjen promociji Konvencije županov in širšemu vključevanju slovenskih občin v omenjeno iniciativo Evropske komisije. V ta namen v okviru projekta zagotavljamo občinam informacijsko podporo pri vključevanju in strokovno pomoč pri izdelavi akcijskega načrta za trajnostno oskrbo občine z energijo (SEAP). S tem dokumentom si občine v prvem letu po podpisu Konvencije začrtajo svojo pot do najmanj 20% zmanjšanja izpustov CO2 do leta 2020.


Občine podpisnice

Zgodnje podpisnice:

 • Ljubljana 2009 (status)
 • Velenje 2010 (status)

Novejše podpisnice:


O konvenciji

Konvencija županov je prostovoljni dogovor sodelujočih občin, s katerim se te zavezujejo, da bodo z izboljšanjem energetske učinkovitosti ter s proizvodnjo in rabo čistejše energije dosegle in presegla cilje podnebno-energetske politike Evropske unije pri zmanjševanju emisij CO2.

Občine, podpisnice Konvencije županov, se zavežejo, da bodo oblikovale Akcijski načrt trajnostno oskrbo z energijo (angl. Sustainable Energy Action Plan – SEAP) in z njegovo postopno izvedbo do leta 2020 dosegle 20 in več odstotno znižanje izpusta CO2, pogojenega z rabo energije v občini.

Do sedaj je h Konvenciji županov pristopilo že 2753 evropskih občin. V Sloveniji sta zavezo županov podpisali dve občini: Ljubljana (2009) in Velenje (2010). Trenutno deset novih slovenskih občin pristopa h konvenciji, prva podpisnica je med njimi pa je občina Vransko (2011).

Informacijska gradiva o Konvenciji županov v slovenščini:

 • Vsebina konvencije županovpristopni obrazec
 • Evidenca emisij CO2 in akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo
 • Vzpodbudne finančne sheme
 • več na www.eumayors.eu


O projektu

Projekt EIE come2CoM je bil zasnovan na pobudo Evropske komisije, da bi na nacionalni ravni podprl pridružitev občin Konvenciji županov. Sredi leta 2010 je skupina 12 projektnih partnerjev iz držav EU pričela z izvajanjem dvoletnega projekta IEE Come 2CoM – Izmenjava izkušenj občinskih strategij za trajnostno energijo – spodbujanje pristopa h Konvenciji županov. Projekt IEE Come2CoM poteka v obdobju junij 2010 – maj 2012, pod koordinacijo B. & S.U. (Beratungs- und Servicegesellschaft Umwelt mbH) iz Berlina, medtem ko je slovenski partner Gradbeni inštitut ZRMK. Projekt delno sofinancira Evropska komisija v okviru programa Inteligentna energija Evropa, slovensko sodelovanje pri projektu sofinancira Ministrstvo za gospodarstvo.

Namen projekta je nuditi občinam podporo pri vključitvi v iniciativo Evropske Komisije Konvencija županov (spletna stran Covenant of Mayors; http://www.eumayors.eu/). Občine se bodo tako lahko seznanile z izkušnjami in potrebnimi koraki, ki sledijo podpisu Konvencije županov, zlasti gre pri tem za določitev stanja izhodiščnih emisij (BEI) in pripravo Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP), ki mora biti dokončan v letu po podpisu zaveze županov.

Slika 1: Občinske aktivnosti, ki sledijo iz obveznosti Energetskega zakona, občine ob podpori projekta IEE Come2CoM nadgrajujejo z ambicioznimi cilji na področju zmanjšanja emisij CO2 v okolju enako mislečih občin združenih v iniciativi Konvencije županov.

V projektu bo organizirano druženje občin na nacionalni ravni kot tudi mednarodna izmenjava konkretnih izkušenj med partnerji in občinami iz 11 sodelujočih držav. Občina se lahko v okviru projekta odloči za podpis prostovoljnega sporazuma o zmanjšanju emisij CO2 za najmanj 20% do 2020 s pomočjo učinkovite rabe in trajnostne oskrbe z energijo. Ob strokovni podpori partnerjev projekta EIE come2CoM pa tudi izdela Akcijski načrt za trajnostno oskrbo z energijo (SEAP).

V projektu je predvideno:

 • Podrobnejše sodelovanje z 20 občinami v obliki dveh delavnic v prvi polovici leta 2011, ki bodo povezovale bolj izkušene občine, stare podpisnice Konvencije in nove pristopnice:
  • Delavnica: Kako določimo izhodiščne emisije CO2 ?
  • Delavnica : Kako pripravimo SEAP ?
 • Podpora / mentorstvo 2 občinama pri izvedbi SEAP – Strateškega načrta za trajnostno oskrbo z energijo(v obsegu 20 delovnih dni)
 • Dostop do prevedenih EU gradiv Konvencije županov
 • Publiciranje in promocija občin podpisnic Konvencije županov

Občina Vrhnika je na natečaju portala Energetika.net En.občina 010 (jeseni leta 2010) prejela nagrado, ki jo je podelil Gradbeni inštitut ZRMK, v obliki vključitve občine v projekt EIE come2CoM in s tem podpore pri podpisu Zaveze županov in izdelavi Akcijskega načrta za trajnostno energijo.

Slika 2: Občine lahko pričakujejo podporo projekta EIE come2CoM od zgodnjih korakov do zaključka priprave Akcijskega načrta za trajnostno energijo (SEAP) (Vir: Gradbeni inštitut ZRMK).


Delavnice

1. strokovna delavnica projekta Come2CoM, Ljubljana, 10. marec 2011

Kako izdelamo izhodiščno evidenco emisij (BEI)? »Podpora občinam pri pristopu h Konvenciji županov in zmanjševanju izpustov CO2. Izmenjava izkušenj občinskih strategij za trajnostno energijo.«

Organizacija: GI ZRMK, soorganizator: Gospodarsko razstavišče, 50. mednarodni sejem Dom

PROGRAM

Ljubljana, 10. marec 2011, dvorana Urška na Gospodarskem razstavišču

09:30 – 10:00 Registracija udeležencev
10:00 – 10:10 Pozdravni nagovor
predstavnik Ministrstva za gospodarstvo
10:10 – 10:45 Kaj je Konvencija županov, katere obveznosti prinaša (akcijski načrt SEAP) in kakšno podporo občinam zagotavlja projekt EIE Come2CoMpdf
dr. Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK
10:45 – 11:15 Lokalni energetski koncept (LEK) kot obveznost in priložnost za nadgradnjo v koncept trajnostne oskrbe z energijo (SEAP)pdf
Matjaž Malovrh, univ.dipl.inž.str., GI ZRMK
11:15 – 11:45 Prispevek občin pri doseganju ciljev podnebno energetske politikepdf
mag. Stane Merše, mag. Boris Sučič, IJS
11:45 – 12:15 ODMOR
12:15 – 12:45 Energetsko učinkovita javna razsvetljava – projekt EIE ESOLipdf
Marko Bizjak univ.dipl.inž.el., Javna razsvetljava Ljubljana
12:45 – 13:15 Energetski menedžment MO Velenje – pot do Konvencije županovpdf 1, pdf 2
Boštjan Krajnc, univ.dipl.inž.str., Energetska agencija KSSENA
13:15 – 13:45 Možnosti financiranja občinskih projektov okolju prijaznejših tehnologij URE in OVEpdf
dr. Henrik Gjerkeš, vabljeni predavatelj
13:45 – 14:15 Razprava


2. strokovna delavnica projekta Come2CoM, Ljubljana, 12. julij 2011

Kako izdelamo akcijski načrt za trajnostno oskrbo stavb z energijo (SEAP)? »Konvencija županov in postopki za pripravo akcijskega načrta za trajnostno oskrbo z energijo (SEAP)«

Organizacija: GI ZRMK

PROGRAM (vabilo)

Ljubljana, 10. marec 2011, dvorana Urška na Gospodarskem razstavišču

09:00 – 09:30 Registracija udeležencev
 Od LEK-a do SEAP-a
09:30 – 09:45 KONVENCIJA ŽUPANOV – izziv ta slovenske občine – pdf
dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK
09:45 – 10:15 KAKO IZDELAMO SEAPpdf
Primož Krapež., Gradbeni inštitu ZRMK
10:15 – 10:45 IZKUŠNJE LJUBLJANE PRI PRIPRAVI LEK-a in SEAP-apdf
Alenka Loose, Nataša Jazbinšek – Seršen
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja
10:45 – 11:15 Razprava in odmor za kavo
 IEE INTENSE – CELOVIT PRISTOP K ENERGETSKI UČINKOVITOSTI V OBČINI
11:15 – 11:30 PROJEKT INTENSE: PRISTOP, DEJAVNOSTI IN REZULTATIpdf
Blanka Koron, REC Slovenija
11:30 – 12:00 IZKUŠNJE PROJEKTA INTENSE IN PRIPRAVA AKCIJSKEGA NAČRTA ZA TRAJNOSTNO OSKRBO Z ENERGIJO – deležniki in procesi – pdf
Andrej Klemenc, REC Slovenija
12:00 – 12:20 KAKO SE LOTITI PRENOVE OBČINSKE STAVBNE KULTURNE DEDIŠČINE – IZKUŠNJE IN PRIPOROČILA NA OSNOVI ZASNOVE PRENOVE MESTNE HIŠE NA PTUJUpdf
Robert Novak, Mestna občina Ptuj
Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo
12:20 – 12:30 Razprava
POTENCIALI LOKALNE SAMOOSKRBEpdf
Henrik Gjerkeš
 TRAJNOSTNI IZZIVI V OBČINI – primeri dobre prakse
12:30 – 12:50 LEK in SEAP – IZZIV ZA MESTNO OBČINO PTUJpdf
dr. Janez Petek, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje – LEA
12:50 – 13:20 Odmor in prigrizek
13:20 – 13:50 JAVNA RAZSVETLJAVA V OBČINAH, IZZIVI IN PRILOŽNOSTI – IEE SOLIpdf
mag. Miha Tomšič, Anja Glušič, Gradbeni inštitut ZRMK
13:50 – 14:20 ENERGIJSKA PRENOVA JAVNIH STAVB – V TEORIJI IN PRAKSIpdf
mag. Miha Praznik, Gradbeni inštitut ZRMK
14:20 – 14:50 PRIMERI DOBRE PRAKSE OBČINSKIH PROJEKTOV URE in OVE IN NJIHOVA VLOGA V SEAPpdf
dr. Vlasta Krmelj, Energetska agencija za Podravje – EnergaP
14:50 Razprava


Zanimive povezave

ManagEnergy delavnica, Maribor

ManagEnergy je tehnična podpora programa Intelligent Energy – Europe (IEE), katere cilj je pomagati akterjem iz javnega sektorja in njihovim svetovalcem, ki delujejo na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije na lokalni in regionalni ravni. S pomočjo Energy Agency of Podravje (EnergaP) in Mestne občine Maribor, je 21.junija ManagEnergy v Mariboru organiziral delavnico z naslovom: SEAP Development & Financing: Energy Management, Structural Funds and ESCO Utilisation in the Municipal Building Sector

Cilj delavnice je bil izobraževati udeležence na naslednjih področjih:

 • Energetsko načrtovanje, vključno s pripravo Konvencije županov (Covenant of Mayors) SEAP in nacionalnih energetskih konceptov
 • Energetski monitoring
 • Zagotavljanje svetovanja in usposabljanja za delo z ESCO in uporabo Strukturnih in Kohezijskih skladov za projekte energetske učinkovitosti

Program delavnice

Prezentacije delavnice:

1.del: Training Session on Energy Planning

 • How to Develop SEAPs for Cities in Slovenia?
  Marjana Šijanec Zavrl, GI ZRMK – Oddelek za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo
 • SEAP Development in Practice – an Overview of practical examples from other Member States and SEAP support initiatives
  Nils Daugaard, Energy Consulting Network

2.del: Financing Mechanisms for Energy Efficiency Actions in Public Buildings

 • How Successful ESCO Contracting Can Assist Municipal Energy Financing
  Ms. Blaženka Pospi Perpar, El-Tec Mulej
 • ESCO projects – guaranteed energy performance for Municipalities
  Ms. Alexandra Waldmann, Zeleno mreženje & poslovne svetovanje, Alexandra Waldmann s.p.
 • Utilising Structural Funds for Energy Efficiency Savings in New Member States
  Nils Daugaard, Energy Consulting Network

3.del: Good Practices in Energy Management

 • Building Human Capacity in Municipal Energy Management
  Boštjan Krajnc, Director Energy Agency of Savinjska, Šaleška and Koroška Region (KSSENA)
 • Energy Monitoring and Book-Keeping
  Vlasta Krmelj, Director Energy Agency of Podravje (EnergaP)

Slika z delavnice:


Kontakt

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.